BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ETA, kampüste bomba yüklü aracı patlattı

ETA, kampüste bomba yüklü aracı patlattı

İs­pan­ya’nın ku­ze­yin­de­ki Na­var­ra özerk yö­ne­ti­min­de­ki Na­var­ra Üni­ver­si­te­si­nin kam­pü­sün­de oto­park­ta bom­ba yük­lü ara­cın pat­la­ma­sı so­nu­cu 17 ki­şi ya­ra­lan­dı.İs­pan­ya’nın ku­ze­yin­de­ki Na­var­ra özerk yö­ne­ti­min­de­ki Na­var­ra Üni­ver­si­te­si­nin kam­pü­sün­de oto­park­ta bom­ba yük­lü ara­cın pat­la­ma­sı so­nu­cu 17 ki­şi ya­ra­lan­dı. Olay­da ölen ol­maz­ken, pat­la­may­la çev­re­de­ki araç­lar alev al­dı, bi­na­la­rın cam­la­rı kı­rıl­dı. Sal­dı­rı­nın te­rör ör­gü­tü ETA ta­ra­fın­dan, bir sa­at ön­ce­sin­den yer bil­di­ril­me­den ih­bar edil­di­ği be­lir­til­di. İs­pan­ya’nın ilk özel üni­ver­si­te­le­rin­den olan ve Ka­to­lik Ki­li­se­si için­de­ki Opus De­i ta­ri­ka­tı ta­ra­fın­dan açı­lan Na­var­ra Üni­ver­si­te­si, bu­gü­ne ka­dar 6 de­fa ETA’nın sal­dı­rı­sı­na he­def ol­du. Üni­ver­si­te­ye son ola­rak 22 Ha­zi­ran 2002’de sal­dı­rı dü­zen­le­yen ETA, bu­gün­kü sal­dı­rı­nın ol­du­ğu ye­re çok ya­kın bir böl­ge­de yi­ne bom­ba yük­lü bir araç pat­lat­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT