BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Reklam atağına geçen Obama farkı koruyor

Reklam atağına geçen Obama farkı koruyor

Seçimlerde son haftaya girilirken Barack O­ba­ma ya­yım­la­dı­ğı rek­lam fil­mi i­le ver­gi­le­ri dü­şü­re­ce­ği­ni ve I­rak’tan çe­ki­le­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­diCLINTON’DAN DESTEK Ba­rack Oba­ma’ya es­ki ABD başkanlarından Bill Clin­ton da des­tek verdi. Clin­ton, Oba­ma ile bir­lik­te Ame­ri­kan hal­kı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­rak oy is­te­di. ABD’de 4 Ka­sım­da ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­min­de De­mok­rat­la­rın ada­yı Ba­rack Oba­ma, Cum­hu­ri­yet­çi John McCa­in ile ara­sın­da­ki far­kı ko­ru­yor. Reu­ters’ın yap­tı­ğı son ka­mu­oyu yok­la­ma­sın­da Oba­ma’nın yüz­de 50, McCa­in’in yüz­de 43’lük oy des­te­ği­ne sa­hip ol­du­ğu be­lir­til­di. An­ket­te, Oba­ma’nın son 10 gün­de 7. de­fa yüz­de 50’ye ulaş­tı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Bu ara­da aday­lar bir­bir­le­ri­ne ağır şe­kil­de yük­len­me­ye de­vam edi­yor. De­mok­rat Par­ti’nin ada­yı Ba­rack Oba­ma, ko­nu­mu­nu güç­len­dir­mek ama­cıy­la ül­ke­nin en bü­yük te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da ya­rım sa­at­lik bir rek­lam fil­mi ya­yın­lat­tı. Se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da 750 mil­yon do­lar gi­bi re­kor bir ba­ğış top­la­ma­yı ba­şa­ran Oba­ma’nın, de­ği­şim vur­gu­su yap­tı­ğı film için mil­yon­lar­ca do­lar har­ca­ma yap­tı­ğı bil­di­ri­li­yor. De­mok­rat aday, film­de hal­kın ço­ğun­lu­ğu­nun ver­gi­sin­de in­di­rim va­ad edi­yor. Irak’a da de­ği­nen Oba­ma, bu ül­ke­den çe­ki­lir­ken ABD’nin çı­kar­la­rı­nı gö­zar­dı et­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek “Ben mü­kem­mel bir baş­kan ol­ma­ya­ca­ğım, an­cak ne dü­şün­dü­ğü­mü her za­man siz­le­re söy­le­ye­ce­ği­me söz ve­ri­yo­rum” di­yor. Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti’nin baş­kan ada­yı John McCa­in ise, Oba­ma’nın kam­pan­ya­sı­na bu ka­dar çok pa­ra har­ca­ma­sı­nı eleş­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT