BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KÜRESEL MORAL

KÜRESEL MORAL

Dün­ya ül­ke­le­ri­nin fa­iz in­di­rim­le­ri ve pa­ket­le­ri mo­ral­le­ri dü­zelt­ti. İMKB de dün­ya­ya uy­du. Bor­sa­lar­da yüz­de7’yi aşan çı­kış varIMF BAŞ­KA­NI U­MUT­LU U­lus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e St­ra­uss-­Kahn, is­tik­rar­sız­lı­ğın ya­tı­şa­ca­ğı ko­nu­sun­da güç­lü u­mu­da sa­hip ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Kahn, “Sadece biraz zamana ihtiyaç var” dedi Haf­ta­lar­dır kriz­le bo­ğu­şan dün­ya pi­yas­la­arı, iyi baş­la­dık­la­rı haf­ta­yı, mo­ral­le de­vam et­ti­ri­yor. Ön­ce Çin’in 6 haf­ta için­de dur­gun­lu­ğu aş­ma he­de­fiy­le fa­iz­le­ri üçün­cü de­fa in­dir­di­ği ha­be­ri pi­ya­sa­la­rı ra­hat­lat­tı. Ar­dın­dan ABD Mer­kez Ban­ka­sı FED gös­ter­ge fa­iz oran­la­rı­nı yüz­de 1.5’ten 1’e in­dir­di. Ja­pon­ya’nın 7 yıl ara­dan son­ra fa­iz in­di­ri­mi plan­la­ma­sı da dur­gun­luk kor­ku­la­rı­na ‘ilaç’ gi­bi gel­di. Tür­ki­ye’nin 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ta­ti­lin­de ol­du­ğu ön­ce­ki gün, dün­ya­nın en zen­gin ül­ke­le­rin­den İs­veç, 200 mil­yar do­lar­lık kur­tar­ma pa­ke­ti açık­la­dı. Dün de ABD, mort­ga­ge pi­ya­sa­sı­na li­ki­di­te için 600 mil­yar do­lar­lık pa­ket ha­zır­lan­dı­ğı­nı açık­la­yın­ca, bor­sa­lar­da yük­se­liş­ler hız­lan­dı. Bu mo­ral­le se­an­sa baş­la­yan İMKB’de his­se se­net­le­ri dün yüz­de 7.3 prim yap­tı. İlk se­ans­ta yüz­de 7.8 yük­se­len, gün için­de en yük­sek 27 bin 181 pua­nı gö­ren en­deks, ikin­ci se­ans­ta kâr sa­tış­la­rı ge­lin­ce az da ol­sa ge­ri­le­di ve gü­nü 26 bin 733 pu­an­dan ka­pat­tı. Do­lar da 1.4790 YTL’ye ka­dar düş­tük­ten son­ra 1.53 YTL’den iş­lem gör­dü. ­Da­ral­ma o­ra­nı se­vin­dir­di ABD eko­no­mi­sin­de yüz­de 0.5 ola­rak bek­le­nen da­ral­ma, tem­muz-ey­lül dö­ne­min­de yüz­de 0.3 ola­rak ger­çek­leş­ti. ABD’de eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin 3’te iki­si­ni teş­kil eden tü­ke­ti­ci har­ca­ma­la­rı­nın son 28 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­sin­de kal­ma­sı­na rağ­men, dur­gun­lu­ğun bek­le­nen­den az ol­ma­sı bi­le pi­ya­sa­la­ra mo­ral ver­di. Al­man­ya’da iş­siz­le­rin sa­yı­sı­nın ge­çen ayı yüz­de 7.2 düş­me­si de se­vin­di­ren bir ha­ber ol­du. Dün­ya bor­sa­la­rı, pa­ket­le­rin ver­di­ği gü­ven ve tü­ke­tim en­deks­le­ri­nin iyi gel­me­si so­nu­cun­da yüz­de 15’le­re va­ran çı­kış­lar ya­şa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT