BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AVEA 3G için 800 milyon dolar yatırım yapacak

AVEA 3G için 800 milyon dolar yatırım yapacak

Ave­a’nın CE­O’su Cü­neyt Türk­tan, bu yıl ve­ri­le­cek olan üçün­cü ne­sil li­sans be­de­li ha­riç ol­mak üze­re, önü­müz­de­ki yıl 800 mil­yon do­lar ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.Ave­a’nın CE­O’su Cü­neyt Türk­tan, bu yıl ve­ri­le­cek olan üçün­cü ne­sil li­sans be­de­li ha­riç ol­mak üze­re, önü­müz­de­ki yıl 800 mil­yon do­lar ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Türk Te­le­kom’un iş­ti­ra­ki GSM ope­ra­tö­rü Ave­a’nın CE­O’su Cü­neyt Türk­tan, PTT ile Ave­a’nın sa­nal kon­tör yük­le­me­ye iliş­kin iş ­bir­li­ği pro­to­ko­lün­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­su üze­ri­ne, 3G li­sans be­de­li ile bir­lik­te bu alan­da ya­pa­cak­la­rı top­lam ya­tı­rı­mın 1 mil­yar do­la­rı aşa­ca­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT