BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 5 yıldızlı huzurevi

5 yıldızlı huzurevi

Ada­na’da Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk E­sir­ge­me Ku­ru­mu’na (SH­ÇEK) bağ­lı Sey­han Be­le­di­ye­si Hu­zu­re­vi, sun­du­ğu 5 yıl­dız­lı o­tel kon­fo­ruy­la yaş­lı­la­rın ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­di.> Fa­tih Ke­çe A­DA­NA İ­HA Ada­na’da Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk E­sir­ge­me Ku­ru­mu’na (SH­ÇEK) bağ­lı Sey­han Be­le­di­ye­si Hu­zu­re­vi, sun­du­ğu 5 yıl­dız­lı o­tel kon­fo­ruy­la yaş­lı­la­rın ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­di. A­ğaç­lar­la çev­ri­li 190 dö­nüm­lük a­ra­zi i­çe­ri­sin­de­ki hu­zu­re­vin­de, ber­ber sa­lo­nu, ha­vuz, ho­bi bah­çe­si, fi­zik te­da­vi mer­ke­zi, bi­lar­do ve pin­pon sa­lo­nu gi­bi ak­ti­vi­te­ler ye­ra­lı­yor. İ­ki ki­şi­lik tam do­na­nım­lı o­da­la­rın bu­lun­du­ğu hu­zu­re­vin­de ka­la­bil­mek i­çin yak­la­şık 50 ki­şi sı­ra­da bek­li­yor. Yaş­lı­la­ra per­so­ne­lin bir be­bek şef­ka­tiy­le yak­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Sey­han Be­le­di­ye­si Hu­zu­re­vi Mü­dür­lü­ğü’nü yü­rü­ten Ham­za Dön­mez, 54 ki­şi­ye üc­ret­siz, 40 ki­şi­ye i­se ay­da 265 YTL kar­şı­lı­ğın­da hiz­met ver­dik­le­ri­ni an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT