BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

Os­car ve Al­tın Kü­re ödül­lü Ni­co­las Ca­ge’in baş­rol­de oy­na­dı­ğı film, söz­leş­me­si­ni yap­tı­ğı ci­na­yet­ler se­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için Tay­land’a gi­den bir ki­ra­lık ka­ti­lin ha­ya­tın­da­ki bek­len­me­dik kök­ten de­ği­şim­le­ri ve dö­nü­şüm­le­ri ko­nu alı­yor...HAZIRLAYAN M. Kurtbay Önür / kurtbay.onur@tg.com.tr ZOR KARAR Bir katilin anatomisi Os­car ve Al­tın Kü­re ödül­lü Ni­co­las Ca­ge’in baş­rol­de oy­na­dı­ğı film, söz­leş­me­si­ni yap­tı­ğı ci­na­yet­ler se­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için Tay­land’a gi­den bir ki­ra­lık ka­ti­lin ha­ya­tın­da­ki bek­len­me­dik kök­ten de­ği­şim­le­ri ve dö­nü­şüm­le­ri ko­nu alı­yor... Jo­e (Ni­co­las Ca­ge), Su­rat ad­lı acı­ma­sız suç pat­ro­nu­nun dört düş­ma­nı­nı öl­dür­mek üze­re Tay­land’ın baş­ken­ti Bang­kok’a gi­der. Bu ül­ke­yi hiç ta­nı­ma­dı­ğı için ken­di­si­ne yar­dım et­me­si ve yol gös­ter­me­si için Kong ad­lı bir do­lan­dı­rı­cıy­la an­laş­ma ya­par. İşi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra onu da öl­dü­rüp bü­tün iz­le­ri yok et­me­yi plan­la­mak­ta­dır. İşin tu­ha­fı, tam bir yal­nız kurt olan Jo­e ken­di­si­ni bu genç ada­ma akıl ho­ca­lı­ğı ya­par­ken bu­la­cak, bu ara­da ye­rel bir dük­kan­da ça­lı­şan sa­ğır ve dil­siz bir kı­za adım adım aşık ola­cak­tır. Bang­kok ken­ti­nin mest eden gü­zel­lik­le­rin­de iler­le­me­ye ça­lı­şan Jo­e, ken­di va­ro­lu­şu­nu sor­gu­la­ma­ya baş­lar. Kat­li­am za­ma­nı gel­di­ğin­de ise Jo­e ar­tık de­ğiş­miş, bam­baş­ka bi­ri­si ol­muş­tur. Filmin künyesi O­ri­ji­nal A­dı: Bang­kok Dan­ge­ro­us ­Yö­net­men: Danny Pang O­yun­cu­lar: Ni­co­las Ca­ge, C­har­li­e Yo­ung İn­gi­liz sa­ra­yın­da keş­me­keş! Baş­rol­le­rin­de, ak­tris Kei­ra Knigh­tley ve os­car ada­yı oyun­cu Ralph Fi­en­nes’i gör­dü­ğü­müz film, Ge­or­gi­ana Duc­hess of De­vons­hi­re ki­ta­bın­dan uyar­la­ma­dır. 18. yy. son­la­rın­da ge­çen film­de, dö­ne­min gü­zel ka­dın­la­rın­dan olan Dü­şes Ge­or­gi­ana Ca­ven­dish’ın ya­şa­dı­ğı olay­lar ko­nu edi­li­yor. Müs­rif­li­ği ve po­li­ti­ka­ya el at­ma­sı so­nu­cun­da iti­ba­rı­nı kay­be­den Dü­şes, De­vons­hi­re Dü­kü ile ev­li ol­ma­sı­na rağ­men adı­nın baş­ka bi­riy­le anıl­ma­sı yü­zün­den, kar­ma­şık iliş­ki­le­rin baş­la­ma­sı­na se­bep olur. Filmin künyesi ­DÜ­ŞES O­ri­ji­nal A­dı: T­he Duc­hess Yö­net­men: Sa­ul Dibb O­yun­cu­lar: Ke­i­ra K­night­ley, Ralph Fi­en­nes, Tü­rü: D­ra­ma Uzaydaki Türkler Yö­net­men­li­ği­ni U­laş Ak’ın yap­tı­ğı film­de bir çok ün­lü is­mi bi­ra­raya ge­ti­ri­yor. U­za­yın de­rin­lik­le­rin­de var­lı­ğı­nı sür­dü­ren “Nek­rüt” ge­ze­ge­ni sa­kin­le­ri ha­yat­la­rı­nı ay­ran tü­ke­te­rek sür­dür­mek­te­dir. Ne var ki, ge­ze­ge­nin ay­ran s­tok­la­rı hız­la tü­ken­mek­te­dir. Ge­ze­ge­nin yö­ne­tim kon­se­yi; tü­ke­nen s­tok­la­rı ü­ze­ri­ne bir top­lan­tı ya­par­lar ve Dün­ya ge­ze­ge­nin­den Tür­ki­ye’de ay­ran ü­re­til­di­ği­ni tes­pit e­der­ler. Ar­dın­dan Tür­ki­ye’ye üç ö­zel gö­rev­li­nin gön­de­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir. Nek­rüt­lü­ler’in Tür­ki­ye’yi seç­me­le­ri­nin i­ki ne­de­ni var­dır. İl­ki Türk­le­rin de ay­ran ü­re­ten can­lı­lar ol­ma­sı, di­ğe­ri i­se, Nek­rüt a­dı­nın ters­ten Tür­ken di­ye o­kun­ma­sı­dır... Filmin künyesi ­NEK­RÜT ­Yö­net­men: U­laş Ak O­yun­cu­lar: Er­kan Taş­dö­ğen, Ba­şak Sa­yan, Duy­gu Çe­tin­ka­ya, Tü­rü: Ko­me­di Hayatın sıkıntılı anları Yö­net­men­li­ği­ni Fer­zan Öz­pe­tek’in yaptığı film ba­sit ama sü­rük­le­yi­ci bir se­nar­yo üze­ri­ne ku­ru­lu. Fil­min ko­nu­su özet­le şöy­le: Em­ma ve An­to­ni­o iki ço­cuk­lu ev­li bir çift­tir ve bir yı­la ya­kın bir za­man­dan bu ya­na ay­rı ya­şa­mak­ta­dır­lar. An­to­ni­o es­ki­den eşiy­le pay­laş­tı­ğı ev­de tek ba­şı­na kal­mak­tay­ken Em­ma ço­cuk­la­rı da ala­rak an­ne­si­ne ta­şın­mış­tır. Bir ge­ce, Pa­laz­zo’ya bir bas­kın eki­bi çağ­rı­lır. Po­lis, si­lâh ses­le­ri­nin du­yul­du­ğu apart­ma­na gi­rer. “Mü­kem­mel Bir Gün”, hız­lı bir akış­la, bu an­dan 24 sa­at ön­ce ge­li­şen olay­la­rı ve bir grup in­sa­nın ba­sit ha­ya­tı­nı ele alı­yor. Filmin künyesi ­MÜ­KEM­MEL BİR GÜN O­ri­ji­nal A­dı: Gi­or­no P­re­fet­to Yö­net­men: Fer­zan Öz­pe­tek O­yun­cu­lar: Va­le­ri­o Mas­tand­re­a, I­sa­bel­la Fer­ra­ri, S­te­fa­ni­a Sand­rel­li Tür: D­ra­ma
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT