BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Arapça ve diğer yabancı dillerin öğrenim ve öğretimiyle alâkalı bazı hususlar 2

Arapça ve diğer yabancı dillerin öğrenim ve öğretimiyle alâkalı bazı hususlar 2

Ge­çen haf­ta cu­mar­te­si gün­kü ma­kâ­le­miz­de, ön­ce bir mu­kad­di­me ol­mak üze­re Ara­bî­yi bil­me­nin öne­mi üze­rin­de dur­duk; son­ra da, “Dil öğ­re­nim-öğ­re­ti­min­de yaş ve eği­tim se­vi­ye­si­nin öne­mi”, “Arap­ça öğ­re­nim ve öğ­re­ti­min­de­ki he­def ne ol­ma­lı?” gi­bi ba­zı alt baş­lık­lar al­tın­da, Arap­ça ve di­ğer ya­ban­cı dil­le­rin öğ­re­nim ve öğ­re­ti­miy­le alâ­ka­lı ba­zı hu­sûs­la­ra te­mâs et­tik. Ya­zı­mı­zın so­nun­da, “Öbür haf­ta da in­şâ­al­lah ay­nı ko­nu­ya de­vâm ede­lim ve böy­le bir ko­nu­yu iş­le­me­mi­zin se­be­bi­ni de o za­man zik­re­de­lim” de­miş­tik; onun için bu­gün ve ya­rın­ki ma­kâ­le­le­ri­miz­de de ay­nı ko­nu­ya de­vâm ede­ce­ğiz.Ge­çen haf­ta cu­mar­te­si gün­kü ma­kâ­le­miz­de, ön­ce bir mu­kad­di­me ol­mak üze­re Ara­bî­yi bil­me­nin öne­mi üze­rin­de dur­duk; son­ra da, “Dil öğ­re­nim-öğ­re­ti­min­de yaş ve eği­tim se­vi­ye­si­nin öne­mi”, “Arap­ça öğ­re­nim ve öğ­re­ti­min­de­ki he­def ne ol­ma­lı?” gi­bi ba­zı alt baş­lık­lar al­tın­da, Arap­ça ve di­ğer ya­ban­cı dil­le­rin öğ­re­nim ve öğ­re­ti­miy­le alâ­ka­lı ba­zı hu­sûs­la­ra te­mâs et­tik. Ya­zı­mı­zın so­nun­da, “Öbür haf­ta da in­şâ­al­lah ay­nı ko­nu­ya de­vâm ede­lim ve böy­le bir ko­nu­yu iş­le­me­mi­zin se­be­bi­ni de o za­man zik­re­de­lim” de­miş­tik; onun için bu­gün ve ya­rın­ki ma­kâ­le­le­ri­miz­de de ay­nı ko­nu­ya de­vâm ede­ce­ğiz. DİL ÖĞ­RE­TİM MAL­ZE­ME­LE­Rİ Gü­nü­müz­de bol mik­tar­da dil öğ­re­tim mal­ze­me­si mev­cut­tur. Za­ma­nı­mız­da, Ya­ban­cı Dil Kurs­la­rı ve­ren muh­te­lif mü­es­se­se­ler, [Ana ders ki­tap­la­rı, kurs ka­set­le­ri ve­ya CD’le­ri, gra­mer ki­tap­la­rı, söz­lük­ler, hi­kâ­ye ki­tap­la­rı, ko­nuş­ma kı­la­vuz­la­rı] gi­bi, o di­lin öğ­re­nil­me­si için ge­rek­li çok sa­yı­da mal­ze­me­yi top­lu­ca ver­mek­te­dir­ler. Ta­bî­î ki bu­gün dil öğ­re­nim ve öğ­re­ti­min­de bir­ta­kım ki­tap, der­gi ve ga­ze­te­le­rin ya­nın­da, bu­gü­nün mal­ze­me­le­ri olan au­di­o ka­set, vi­de­o ka­set [hat­tâ bu iki­si çok ge­ri­de kal­dı ve or­ta­dan kalk­tı], MP-3 ça­lar, Rad­yo ve Te­le­viz­yon ya­yın­la­rı, CD, DVD ve İn­ter­net Si­te­le­rin­den is­ti­fâ­de edi­le­bi­lir. Ke­zâ Hi­kâ­ye­ler, Ro­man­lar, Di­ya­log­lar, Muh­te­lif Me­tin­ler, Oku­ma Par­ça­la­rı, Şe­ma­lar, Şe­kil­ler ve Re­sim­ler­den is­ti­fâ­de edi­le­bi­lir. Yurt için­de ve yurt dı­şın­da kurs­la­ra gi­di­le­bi­lir; dil öğ­re­tim mer­kez­le­rin­den fay­da­la­nı­la­bi­lir. Bu ko­nu­lar­da, Arap­ça Kur­su öğ­ren­ci­le­ri­nin ve Arap­ça öğ­re­nen­le­rin fay­da­la­na­bi­le­cek­le­ri ga­ze­te ve der­gi­ler içe­ren ba­zı si­te­ler; kay­nak ko­nu­sun­da ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri si­te­ler; Arap­ça ha­ber din­le­ye­bi­le­cek­le­ri si­te­ler var. Yi­ne yurt dı­şın­da ya­ban­cı dil öğ­ren­mek is­te­yen­le­rin ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri si­te­ler de mev­cut. Ke­zâ yurt için­de ve dı­şın­da ha­zır­lan­mış, ge­nel ola­rak dil öğ­re­ni­mi si­te­le­ri de var. İDE­OLO­JİK PRO­PA­GAN­DA­DAN SA­KIN­MA­LI An­cak bu si­te­ler­den ba­zı­la­rın­da ide­olo­jik pro­pa­gan­da­lar da var, bun­la­ra dik­kat et­mek lâ­zım. Çün­kü ben İn­ter­net­te do­la­şır­ken, “Arap­ça Ko­nu­sun­da Söy­le­ne­cek Da­ha Bir­çok Şey Var...” baş­lık­lı bir ya­zı gö­rüp me­rak­la oku­dum; zâ­ten bu ma­kâ­le­le­ri de bu ya­zı­dan do­la­yı ka­le­me al­ma mec­bû­ri­ye­ti­ni his­set­tim. 3-4 cild­lik bir Ki­ta­bın 3. cil­di­nin Ön­sö­zü olan bu ya­zı­da, isâ­bet­li ola­rak ba­zı cüm­le­le­re de yer ve­ril­miş­tir. Şöy­le ki, “Bu­gün Tür­ki­ye’de, Ba­tı dil­le­ri­nin en iyi şe­kil­de öğ­re­nil­me­si ve öğ­re­til­me­si ko­nu­sun­da bir­çok ay­dın­la­tı­cı ya­yı­nın bu­lu­na­bil­di­ği”, ama “Arap­ça’nın ve Arap­ça öğ­ren­ci­si­nin kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­rın çok ol­du­ğu” be­lir­til­miş ve bu prob­lem­le­rin ba­zı­la­rı da sa­yıl­mış­tır. Son­ra da, “...Şim­di­ye ka­dar giz­li bı­ra­kıl­mış olan bu so­run­lar hak­kın­da, in­san­la­rı ay­dın­lat­ma za­ma­nı ar­tık ge­lip çat­mış­tır. Bu ne­den­le, baş­ta öğ­ren­ci­ler ol­mak üze­re, top­lu­mun ay­dın ke­sim­le­ri, Arap­ça’nın önü­ne di­kil­miş olan bü­tün giz­li en­gel­ler hak­kın­da bun­dan böy­le bil­gi sa­hi­bi ola­bi­le­cek­ler­dir” de­nil­miş­tir. Arap­ça­nın öğ­re­ni­min­de­ki en­gel­ler sa­yı­lır­ken, âde­t⠓dam ba­şın­da sak­sa­ğan, vur ba­şı­na kaz­ma­yı” der­ce­si­ne, “He­men ifâ­de et­mek lâ­zım­dır ki bu en­gel, ta­rî­kat­çı­la­rın ge­ri­ci zih­ni­ye­ti­dir. Hiç­bir za­man hiç­bir nok­ta­da bir­le­şe­me­miş olan ta­rî­kat ör­güt­le­ri, Arap­ça’nın önü­nü tı­ka­mak için âde­tâ omuz omu­za ver­miş­ler­dir...” gi­bi asıl­sız bir id­di­âya yer ve­ril­miş; ay­rı­ca “...Arap­ça öğ­ren­mek üze­re Yurt dı­şı­na gi­den öğ­ren­ci­ler, bu ce­mâ­at­ler ta­ra­fın­dan ‘baş be­lâ­sı’ ola­rak dam­ga­lan­mış, âde­tâ afo­roz edil­miş­ler­dir” de­nil­miş­tir. Yi­ne bu ya­zı­da­ki man­tık­sız ve ilim dı­şı id­di­âlar­dan bi­ri de şu­dur: “Yurt dı­şı­na gön­de­ri­len öğ­ren­ci­ler, ora­lar­dan dön­dük­ten son­ra, Ta­rî­kat tek­ke­le­rin­de “Em­si­le”, “Bi­nâ”, “İz­hâr” ve ben­ze­ri çağ dı­şı ki­tap­lar­la söz­de Arap­ça der­si ver­me­ye de­vâm et­miş­ler­dir.” Bu ya­zı­yı ya­zan ki­şi­nin, ilim sâ­hi­bi ec­dâ­dı­mı­zın yaz­dık­la­rı ve asır­lar bo­yun­ca Arap­ça öğ­re­ni­min­de çok fay­da­lı ol­muş, yu­ka­rı­da bir kıs­mı­nın adı ge­çen ki­tap­la­rı hiç oku­ma­dı­ğı ve bun­la­rın il­mî se­vi­ye­sin­den ha­ber­dâr ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır. Bu ki­tap­la­rı oku­yan ata­la­rı­mız, ana dil­le­ri Arap­ça ol­ma­dı­ğı hâl­de, Arap­ça’yı gü­zel­ce öğ­re­ne­rek Tef­sîr, Ha­dîs, Fı­kıh, Akâ­id ko­nu­la­rın­da, Arap­ça ki­tap­lar yaz­mış­lar ve bu ki­tap­lar İs­lâm âle­mi­nin her ta­ra­fın­da te­mel kay­nak ola­rak ka­bûl edil­miş­tir. Bun­lar ara­sın­da, İmâm-ı Bir­gi­vî, Ebû Sa­îd Mu­ham­med el-Hâ­di­mî, Müf­tis-se­ka­leyn Ebus­su­ûd Efen­di, Müf­tis-se­ka­leyn Ah­med İbn-i Ke­mâl Pa­şa, Mol­la Hüs­rev gi­bi on­lar­ca, hat­tâ yüz­ler­ce Os­mân­lı âli­mi­ni sa­ya­bi­li­riz. [İn­şâ­al­lah, bu ko­nu­ya öbür ma­ka­le­miz­de de de­vâm ede­lim.]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT