BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mantar mevsimi başladı zehirlenmelere DİKKAT

Mantar mevsimi başladı zehirlenmelere DİKKAT

Özel­lik­le ‘de­de man­ta­rı, ye­şil şap­ka, köy gö­çü­ren’ isim­le­riy­le bi­li­nen tür­le­rin öl­dü­rü­cü et­ki­ye sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­ten uz­man­lar, emin olun­ma­yan man­tar­la­rın tü­ke­til­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı> Mu­rat Şen­gi MER­SİN İHA Ar­tan ya­ğış­lar ile bir­lik­te or­ta­ya çı­kan do­ğal man­tar­lar, ki­lo­su 2 ile 5 YTL ara­sın­da fi­yat­la pa­zar­lar­da sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Si­lif­ke Sağ­lık Gru­bu Baş­ka­nı Dr. De­niz Ka­yam, hal­kın bil­me­di­ği man­tar tür­le­ri­ni ye­me­me­si ve bu ko­nu­da uz­man ki­şi­le­re da­nı­şa­rak tü­ket­me yo­lu­nu seç­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ge­rek fark­lı ya­pı­la­rı, ge­rek­se bes­le­yi­ci özel­lik­le­ri ba­kı­mın­dan man­tar­la­ra il­gi­nin geç­miş­ten gü­nü­mü­ze ka­dar sü­re­gel­di­ği­ni ifa­de eden Ka­yam, “İçin­de bu­lun­du­ğu­muz mev­sim­de man­tar­la­rın bol mik­tar­da top­la­nıp tü­ke­til­me­si, za­man za­man ze­hir­len­me­le­re yol aç­mak­ta. Özel­lik­le ‘de­de man­ta­rı, ye­şil şap­ka, köy gö­çü­ren’ isim­le­riy­le bi­li­nen man­tar tür­le­ri, öl­dü­rü­cü et­ki­ye sa­hip. Bu se­bep­le emin olun­ma­yan man­tar­la­rın tü­ke­til­me­me­si çok önem­li­dir” de­di. Halk ara­sın­da “gö­bek” di­ye bi­li­nen “ku­zu­gö­be­ği” man­ta­rı­nın ki­lo­su­nu 5 YTL’den sat­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ze­ke­ri­ya De­mir, “Son­ba­har mev­si­mi ile bir­lik­te bü­tün ai­le­ler, ço­luk ço­cuk de­me­den dağ­lar­da, ara­zi­ler­de gö­bek man­ta­rı top­la­ya­bil­me­nin der­di­ne düş­tü. Top­la­yan­lar bi­zim gi­bi sa­tı­yor. Gün­de 300-400 ki­lo ara­sın­da man­tar sa­tı­yo­rum. Bu ay içe­ri­sin­de bol ya­ğış düş­me­si ha­lin­de gö­bek man­ta­rı re­kol­te­sin­de önem­li öl­çü­de ar­tış göz­le­ne­cek” de­di. Köy­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın or­man­lık alan­lar­da çı­kan Kır­mı­zı ve Be­yaz Mel­ki ile Ka­ra­sırt gi­bi çe­şit­li man­tar­la­rı top­la­ya­rak il­çe pa­za­rın­da sa­tıp, ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den De­mir; do­ğal man­tar­la­rın ka­li­te­si­ne gö­re 2 ile 5 YTL fi­yat­la pa­zar­da alı­cı bul­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT