BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ferrari'yi ikiye böldü!

Ferrari'yi ikiye böldü!

Avus­tral­ya’da bir sü­rü­cü, ina­nıl­ma­zı ba­şar­dı!Avus­tral­ya’da bir sü­rü­cü, ina­nıl­ma­zı ba­şar­dı! Da­ily­ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; ufak bir yol olan Ade­la­ide Cad­de­si’nde Fer­ra­ri ile gi­der­ken kal­dı­rım­da­ki tel­graf di­re­ği­ne çar­pan sü­rü­cü ya­ra al­ma­dan kur­tul­du. Yak­la­şık 200 bin do­lar­lık ara­ba­sı ise pa­ram­par­ça ol­du. Çev­re­de­ki­ler; da­ha ön­ce bu yol­da o ka­dar hız­la gi­de­bi­len baş­ka bi­ri­ne rast­la­ma­dık­la­rı­nı, böy­le sü­rat ya­pan bi­ri­nin de söz ko­nu­su di­re­ğe çarp­ma­ma­sı­nın im­kân­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116856
  % 0.23
 • 3.7716
  % -0.91
 • 4.6151
  % -0.97
 • 5.2351
  % -0.93
 • 161.284
  % -1.05
 
 
 
 
 
KAPAT