BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kızını sekiz yıl evde hapsetti

Kızını sekiz yıl evde hapsetti

Ja­pon­ya’da bir genç kız 8 yıl bo­yun­ca şi­zof­ren an­ne­si ta­ra­fın­dan hap­se­dil­di. Ye­rel yet­ki­li­ler, genç kı­zın 2 yıl ön­ce 19 ya­şın­da kur­ta­rıl­dı­ğı­nı, an­cak ola­yın Sap­po­ro ken­ti yet­ki­li­le­rin­ce doğ­ru­lan­dık­tan son­ra bu haf­ta or­ta­ya çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.Ja­pon­ya’da bir genç kız 8 yıl bo­yun­ca şi­zof­ren an­ne­si ta­ra­fın­dan hap­se­dil­di. Ye­rel yet­ki­li­ler, genç kı­zın 2 yıl ön­ce 19 ya­şın­da kur­ta­rıl­dı­ğı­nı, an­cak ola­yın Sap­po­ro ken­ti yet­ki­li­le­rin­ce doğ­ru­lan­dık­tan son­ra bu haf­ta or­ta­ya çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bir kom­şu­nun ev­den çığ­lık­lar gel­me­si üze­ri­ne po­li­se ha­ber ver­me­siy­le genç kı­zın kur­ta­rıl­dı­ğı ifa­de edil­di. Genç kı­zın baş­ka­la­rıy­la ile­ti­şim kur­mak­ta zor­luk çek­ti­ği ve yü­rü­ye­me­di­ği açık­lan­dı. Şim­di 21 ya­şın­da olan genç kı­zın, özel bir mer­kez­de kal­dı­ğı ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ki­tap­lar­la eği­tim gör­dü­ğü kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT