BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sabancı: Krizden kurtuluş yolunu biliyoruz

Sabancı: Krizden kurtuluş yolunu biliyoruz

Gü­ler Sa­ban­cı, “Re­el sek­tör kriz­den kur­tul­ma­nın yo­lu­nu bi­li­yor” der­ken, Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer, “Kre­di­le­rde prob­lem yok” di­ye ko­nuş­tuAB’YE EN­TEG­RAS­YON SAĞ­LAN­DI Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Av­ru­pa ve Or­ta As­ya top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Türk iş dün­ya­sı­nın AB’ye çok­tan en­teg­ras­yo­nu sağ­la­dı­ğı­nı ve bun­dan bü­yük ya­rar­lar el­de et­ti­ği­ni söy­le­di. İŞ DÜNYASINDAN DES­TEK İş dün­ya­sı­nın AB’ye üye­lik için hü­kü­me­te des­tek ver­di­ği­ni söy­le­yen Gü­ler Sa­ban­cı, “AB ge­niş­le­me ol­ma­dan ne ola­ca­ğı­na, eko­no­mik ve si­ya­si gü­cü­nü sür­dü­rüp-sür­dü­re­me­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­li” de­di. Saban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, re­el sek­tö­rün kriz­den kur­tul­ma­nın yol­la­rı­nı bil­di­ği­ni ve bu­nun Tür­ki­ye için avan­taj ol­du­ğu­nu söy­le­di. İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Av­ru­pa ve Or­ta As­ya top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gü­ler Sa­ban­cı, Türk iş dün­ya­sı­nın AB’ye çok­tan en­teg­ras­yo­nu sağ­la­dı­ğı­nı ve bun­dan bü­yük ya­rar­lar el­de et­ti­ği­ni söy­le­di. Sa­ban­cı, Tür­ki­ye’nin AB’ye tam üye­lik he­de­fi çer­çe­ve­sin­de hü­kü­me­tin re­form­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­si­ne rağ­men, Türk iş dün­ya­sı­nın bek­le­di­ği re­form­la­rın da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Re­el sek­tö­rün kriz­den kur­tul­ma­nın yol­la­rı­nı bil­di­ği­ni söy­le­yen Gü­ler Sa­ban­cı, “İş dün­ya­sı­nın bek­le­di­ği re­for­ma­la­rın ba­şın­da ka­yıt dı­şı sek­tör ile ka­yıt al­tın­da­ki sek­tö­rün re­ka­be­ti­ni ön­le­ye­cek dü­zen­le­me­ler var” de­di. Fo­ru­mda CNBC-e’ye ko­nu­şan Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çer ise, “Sen­di­kas­yon kre­di­le­rin­de prob­lem ön­gör­mü­yo­ruz. Sen­di­kas­yon­lar­da önem­li olan, ge­re­ğin­den faz­la ma­li­yet­le borç­lan­ma­mak” di­ye ko­nuş­tu. Din­çer, Tür­ki­ye’nin kri­ze kuv­vet­li gir­di­ği­ni, glo­bal eko­no­mi­de to­par­lan­ma sü­re­ci­nin ise 2009’un 3’ün­cü çey­re­ği­ni bu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT