BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kirayı bankaya yatırmayana ceza

Kirayı bankaya yatırmayana ceza

İş ye­ri ve ko­nut­lar­da 500 YTL ve üze­rin­de­ki ki­ra­lar, bu­gün­den iti­ba­ren mec­bu­ri ola­rak ban­ka­lar ve pos­ta iş­let­me­si ara­cı­lı­ğıy­la öde­ne­cek.İş ye­ri ve ko­nut­lar­da 500 YTL ve üze­rin­de­ki ki­ra­lar, bu­gün­den iti­ba­ren mec­bu­ri ola­rak ban­ka­lar ve pos­ta iş­let­me­si ara­cı­lı­ğıy­la öde­ne­cek. Yü­rür­lü­ğe gi­ren teb­li­ğe gö­re, ban­ka ya da PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ara­cı kı­lın­mak su­re­tiy­le, pa­ra ya­tır­ma ve­ya ha­va­le, çek ve­ya kre­di kar­tı gi­bi araç­lar kul­la­nı­la­rak tah­si­lat ya­pa­la­bi­le­cek. Ban­ka­la­rın in­ter­net şu­be­le­ri üze­rin­den de öde­me ve tah­si­lat ya­pı­la­bi­le­cek. 500 YTL’nin al­tın­da­ki ki­ra ge­lir­le­ri bu kap­sa­mın dı­şın­da tu­tu­la­cak. EN AZ 320 YTL CEZA Ge­ti­ri­len mec­bu­ri­ye­te uy­ma­yan bi­rin­ci sı­nıf tüc­car ve ser­best mes­lek er­ba­bı­na 1490 YTL’den, ikin­ci sı­nıf tüc­car­la­ra, def­ter tu­tan çift­çi­ler ile ba­sit usul­de ka­zanç be­yan eden­le­re 680 YTL, bu­nun dı­şın­da ka­lan­la­ra da 320 YTL’den az ol­ma­mak üze­re, her bir iş­lem için bah­se ko­nu tu­ta­rın yüz­de 5’i ce­za ve­ri­le­cek. Mül­ki­ye­ti ay­nı ki­şi­ye ait olan 2 gay­ri­men­kul var ve bi­ri 500, di­ğe­ri 300 YTL kar­şı­lı­ğın­da ki­ra­ya ve­ril­miş­se, ikin­ci ko­nu­tun ki­ra­sı el­den tah­sil edi­le­bi­le­cek. Ki­ra kon­tra­tı 3. şa­hıs ta­ra­fın­dan dü­zen­len­miş­se de ki­ra mülk sa­hi­bi­nin he­sa­bı­na ya­tı­rı­la­cak. Bağ, bah­çe ve çift­lik­ler de iş ye­ri ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­rek bu yer­le­rin ki­ra­sı da ban­ka ya da pos­ta ida­re­si­ne ya­tı­rı­la­cak.
Reklamı Geç
KAPAT