BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye krizden güçlenerek çıkar

Türkiye krizden güçlenerek çıkar

Dün­ya E­ko­no­mik Fo­ru­mu Baş­ka­nı Sch­wab, Tür­ki­ye’nin ya­şa­nan fi­nan­sal k­riz­den güç­len­miş o­la­rak çık­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu be­lirt­tiİŞ BİRLİĞİ YAPILMALI Klaus Schwab, k­riz­ler­le mü­ca­de­le­de sa­de­ce hü­kü­met­lerin, u­lus­la­ra­ra­sı ku­rum­ların de­ğil, iş dün­ya­sı ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı a­ra­sın­da da iş bir­li­ği­ne ih­ti­yaç olduğunu belirtti. Dün­ya­yı sa­ran kü­re­sel kri­zin baş­lan­gı­cın­dan bu ya­na ya­pı­lan ilk böl­ge­sel Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu top­lan­tı­sı, İs­tan­bul’da baş­la­dı. Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu (WEF) Av­ru­pa ve Or­ta As­ya Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Baş­ka­nı Kla­us Schwab, “Tür­ki­ye’nin bu kriz­den güç­le­ne­rek çık­ma ih­ti­ma­li yük­sek” de­di. HER ŞE­YİN SO­NU DE­ĞİL Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran Schwab top­lan­tı­da ver­mek is­te­dik­le­ri me­sa­ja iliş­kin bir so­ru üze­ri­ne şöy­le ko­nuş­tu: “Ben­ce önem­li olan, bir kri­zi her­şe­yin so­nu ola­rak gör­me­mektir. Bir kriz, bir fır­sat­tır ve bu fır­sa­tı kul­lan­ma­lı­yız. Bu fır­sa­tı kul­la­na­rak da­ha sağ­lam, da­ha sür­dü­rü­le­bi­lir şart­la­rın ol­du­ğu bir eko­no­mi dün­ya­sı oluş­turmaya çalışmalıyız. Ben­ce eli­miz­de ge­rek­li ye­ter­li­lik­ler var. Özel­lik­le bu böl­ge ve Tür­ki­ye’nin bu k­riz­den da­ha güç­len­miş ola­rak çık­ma ih­ti­ma­li yük­sek. ‘Biz bu­nu ya­pa­bi­li­riz’ ru­hu­nun ha­kim ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum ve önü­müz­de­ki 48 sa­at­te olum­lu bir ha­va­nın ha­kim ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.” BNP Pa­ri­bas Gro­up Baş­ka­nı Baş­da­nış­ma­nı Je­an Le­mi­er­re de bu top­lan­tı­nın za­man­la­ma­sı­nın çok doğ­ru ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’de ger­çek­leş­me­si­nin de ay­rı­ca önem ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Le­mi­er­re, “Ya­tı­rım­cı ve li­der­ler bu böl­ge­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu ve ge­le­cek­te önem­li rol oy­na­ya­ca­ğı­nı ka­bul edi­yor” di­ye ko­nuş­tu. Böl­ge­ye olan il­gi ar­tı­yor Top­lan­tı­da 500’den faz­la ka­tı­lım­cı bu­lun­ma­sı­nın, böl­ge­ye du­yu­lan il­gi­nin işa­re­ti ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kla­us Schwab, top­lan­tı­da ka­mu sek­tö­rün­den 72 ka­tı­lım­cı, 2 dü­zi­ne ka­dar fark­lı böl­ge­den ba­kan ve hü­kü­met tem­sil­ci­si bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Schwab, otu­rum­la­rın yak­la­şık ya­rı­sı­nın eko­no­mik ve fi­nan­sal ko­nu­lar­la il­gi­li ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT