BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ERSİN ÖZİNCE: Bize IMF paketi değil İTİBAR lazım!..

ERSİN ÖZİNCE: Bize IMF paketi değil İTİBAR lazım!..

Ekonomik krizde bankacılık sektörünü değerlendiren Özince IMF’ye de değindi. Özince “IMF ile anlaşın demekle olmuyor. Bizim de taleplerimiz olmalı” dediDışarıda durum bin beter Tür­ki­ye’nin iyi ko­num­da bu­lun­du­ğu­nu, bu­nu fır­sa­ta çe­vi­re­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Özin­ce, ka­ram­sar­lı­ğa yer ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, dı­şar­ıda du­ru­mun “bin be­ter” ol­du­ğu­nu söy­le­di İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce, “Bi­ze la­zım olan IMF fi­lan de­ğil, kre­di­bi­li­te­dir” de­di. Özin­ce, Tür­ki­ye Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Der­ne­ği (KA­Gİ­DER) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen top­lan­tı­da “Kü­re­sel Kriz İçin­de Ban­ka­cı­lı­ğın Ge­le­ce­ği” ko­nu­lu bir ko­nuş­ma yap­tı. Dün­ya­da ya­şa­nan fi­nan­sal kriz­den her­ke­sin ön­ce­den ha­be­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Özin­ce, “Bu kriz­le­rin dün­ya in­sa­nı­nın re­fa­hı açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si la­zım” de­di. Tür­ki­ye’de ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün yü­kü­nün ağır ol­ma­dı­ğı­nı, ban­ka ser­ma­ye­dar­la­rı­nın güç­lü olu­şu­na işa­ret eden Özin­ce, “Şim­di­ye ka­dar Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün bu ka­dar güç­lü ser­ma­ye­dar­la­rı­nı gör­dük mü? En kü­çük ban­ka­nın ar­ka­sın­da bi­le güç­lü ser­ma­ye­dar­lar var” de­di. Özin­ce, IMF ile an­laş­ma ko­nu­su­na iliş­kin de “IMF ile an­la­şın de­mek­le olay bit­mi­yor. Han­gi­niz evi­niz­de bir IMF ol­sun is­ter­si­niz? Önem­li olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kre­dibl ol­ma­lı. Tür­ki­ye IMF üze­rin­de hak sa­hi­bi­dir. Ta­lep­kâr ol­ma­mız ge­re­kir. IMF’nin ha­zır­la­ya­ca­ğı pa­ket­ler var­sa, ulu­sal po­li­ti­ka­la­rı­mı­zı unut­ma­dan on­la­rı is­te­ye­lim. Hal­kın pa­ra­sı­nı ko­ru­mak için IMF’ye ih­ti­yaç yok. Bu hal­kın işi” de­di. Talep var, THY dolu Bir top­lan­tı için Liz­bon’a tek uçak­la gi­de­bil­di­ği­ni, di­ğer ül­ke­ler­den ge­len ka­tı­lım­cı­la­rın ak­tar­ma­lı gel­dik­le­ri­ni an­la­tan Özin­ce, “Ha­va yo­lu şir­ket­le­ri ba­tar­ken THY’ye ne­den bir şey ol­mu­yor? Tür­ki­ye’de iç pi­ya­sa var ve ol­ma­ya de­vam ede­cek” di­ye ko­nuş­tu. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de de bir bü­yü­me po­tan­si­ye­li bu­lun­du­ğu­nu, özel­lik­le son dö­nem­de ge­liş­ti­ri­len ban­ka­cı­lık ser­ma­ye­si­nin ken­di­le­ri­ni risk­ler­den ko­ru­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Özin­ce, sek­tö­rün yüz­de 40’a ya­kı­nı­nın dev­le­tin elin­de ol­du­ğu­nu, en kü­çük ban­ka­nın da­hi güç­lü ser­ma­ye­dar­la­rın elin­de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Sokaktakinin suçu ne? U­lus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın hep­si­nin k­riz­de so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­du­ğu­nu i­fa­de e­den Ö­zin­ce, “Ör­ne­ğin Bir­leş­miş Mil­let­ler... Bu du­ru­ma ön­lem bul­ma­ya ça­lış­sın­lar. K­ri­zin et­ki­si­ni sığ pi­ya­sa­lar­da a­zalt­ma­ya ça­lış­sın­lar. Af­ri­ka’da in­san­lar aç­ken bu k­riz­den et­ki­len­me­me­li. Ne ha­be­ri var a­da­mın k­riz­den? İz­lan­da’da­ki a­da­mın da­hi bu­nu çek­me­me­si la­zım. Si­ya­set­le e­ko­no­mi­nin iç i­çe ol­du­ğu­nu da bir zah­met ka­bul et­mek la­zım. Ka­pi­ta­lizm öl­dü de ne di­ril­di? Ha­yat ar­tık ka­pi­ta­lizm ve­ya sos­ya­lizm­le i­zah e­di­le­bil­me du­ru­mu­nun çok ö­te­sin­de” di­ye ko­nuş­tu. Ö­zin­ce, kü­çü­cük şir­ket­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk p­ro­je­si pe­şin­den koş­tu­ğu­nu, bü­yük ör­güt­le­rin de bu du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Özin­ce, kri­zin gü­ven ge­ri gel­di­ğin­de, in­san­la­rın ge­le­ce­ği­ne ümit­le bak­tı­ğın­da bi­te­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT