BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KORSANLARIN KAÇIRDIĞI GEMİ İÇİN NATO DEVREDE

KORSANLARIN KAÇIRDIĞI GEMİ İÇİN NATO DEVREDE

Dı­şiş­le­ri­nin gi­ri­şi­mi üze­ri­ne NA­TO gü­ven­lik güç­le­ri, ge­mi­de­ki re­hi­ne­le­ri kur­tar­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dıYasa isimli gemi, Kanada’dan aldığı demir cevherini Çin’e taşırken Aden Körfezi’nde saldırıya uğradı. (İHA) > AN­KA­RA So­ma­li açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan Türk ge­mi­sin­de­ki per­so­ne­lin kur­ta­rıl­ma­sı için Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şi­miy­le NA­TO gü­ven­lik güç­le­ri dev­re­ye gir­di. De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı yet­ki­li­le­rin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re, Ka­na­da’dan Çin’e 77 bin ton de­mir cev­he­ri ta­şı­yan Ya­sa De­niz­ci­lik’e ait Mars­hall Is­land bay­rak­lı M/V Ya­sa Nes­li­han ad­lı ti­ca­ri ge­mi ön­ce­ki gün sa­at 12.30’da Aden Kör­fe­zi’nde kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şim­le­ri üze­ri­ne NA­TO gü­ven­lik güç­le­ri, ge­mi­de­ki 20 Türk per­so­ne­lin kur­ta­rıl­ma­sı için dev­re­ye gir­di. Ge­mi­de per­so­nel bu­lun­du­ğu için gü­ven­lik güç­le­ri doğ­ru­dan mü­da­ha­le ede­mi­yor. Atı­la­cak adım­la­rın be­lir­len­me­si için ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor. HE­NÜZ FİD­YE İS­TE­ME­Dİ­LER Ka­çı­rı­lan ge­mi, ha­len So­ma­li açık­la­rın­da se­yir ha­lin­de bu­lu­nu­yor. Ya­sa De­niz­ci­lik Şir­ke­ti Hu­kuk Mü­şa­vi­ri avu­kat M. Feh­mi Ül­ge­ner, ge­mi­nin kon­tro­lü­nün ha­len kor­san­la­rın elin­de ol­du­ğu­nu bil­di­re­rek, “Mü­ret­te­bat ve kor­san­lar­la bağ­lan­tı ku­ru­la­ma­dı. Kor­san­lar, şu ana ka­dar biz­den fid­ye ta­le­bin­de bu­lun­ma­dı. Fir­ma­mız, özel­lik­le per­so­ne­lin can gü­ven­li­ği için ge­rek­li her tür­lü ted­bi­ri al­mak­ta­dır” de­di. Ül­ge­ner, ge­mi­nin mü­ret­te­ba­tı­nın ai­lele­ri­ne de olay­la il­gi­li bil­gi ve­ril­di­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT