BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > ERGENEKON sanığı Sedat Peker duruşmada

ERGENEKON sanığı Sedat Peker duruşmada

Mah­ke­me­ye ge­ti­ri­len tutuksuz sanık Se­dat Pe­ker, kim­lik tes­pi­ti yapılırken, rek­lam ve in­şa­at şirketleri bulunduğunu ve ge­li­ri­nin 20-25 bin YTL civarında ol­du­ğu­nu be­lirt­tiSA­NIK­LAR MAH­KE­ME­DE, ÖĞ­REN­Cİ­LER DERS­TE 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 5. du­ruş­ma­sı yine il­ginç gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri, ödev­le­ri­ni uygulamalı yap­mak için ce­za­evi­ne gel­di. > Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı kap­sa­mın­da 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın 5. du­ruş­ma­sı dün ger­çek­leş­ti. İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­ce Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde­ki du­ruş­ma sa­lo­nun­da gö­rü­len da­va­nın dün­kü du­ruş­ma­sı­na, ara­la­rın­da Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük ile İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek’in de bu­lun­du­ğu 46 tu­tuk­lu sa­nık ile ba­zı tu­tuk­suz sa­nık­lar ka­tıl­dı. Du­ruş­ma­ya ge­ti­ri­len­ler ara­sın­da da­va­nın tu­tuk­suz sa­nı­ğı Se­dat Pe­ker de var­dı. Di­ğer tu­tuk­suz sa­nık­lar­dan es­ki İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ke­mal Alem­da­roğ­lu’nun ya­nı sı­ra Ma­hir Ça­yan Gün­gör ve Gü­ler Kö­mür­cü Öz­türk de du­ruş­ma­da ha­zır bu­lun­du. Mah­ke­me He­ye­ti Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, Se­dat Pe­ker’in kim­lik tes­pi­ti­ni yap­tı. Bu iş­lem sı­ra­sın­da 1971 do­ğum­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Pe­ker, ika­met ad­re­si ola­rak Bey­koz’da bir ad­re­si ver­di. Kan­dı­ra 2 No’lu F Ti­pi Ce­za­evi’nde bu­lun­du­ğu­nu, ev­li ve 2 ço­cuk ba­ba­sı ol­du­ğu­nu, rek­lam ve in­şa­at şir­ket­le­ri bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Pe­ker, ge­li­ri­nin 20-25 bin YTL ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Pe­ker, sos­yal gü­ven­ce­si olup ol­ma­dı­ğı so­ru­lun­ca da Bağ­kur’lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ma­hir Ça­yan Gün­gör de li­se me­zu­nu, sa­bı­ka­sız ve Bağ­kur’lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ti­ca­ret­le uğ­raş­tı­ğı­nı ve ay­da 800 YTL ge­li­ri bu­lun­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Bu ara­da du­ruş­ma sa­lo­nu­nun bü­yü­tül­me­si için ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pıl­dı. Gö­rev­li mü­hen­dis­ler­le ce­za­evi yet­ki­li­le­ri­nin in­ce­le­me­si so­nu­cu, sa­lo­nun yak­la­şık 65 met­re­ka­re bü­yü­tül­me­si plan­la­nı­yor. Duruşmaya geçelim dilekçesi ‘Er­ge­ne­kon’ da­va­sı­nın öğ­le­den ön­ce­ki o­tu­ru­mun­da o­kun­ma­sı­na de­vam e­di­len 2455 say­fa­lık id­di­a­na­me­nin 237’n­ci say­fa­sı­na ge­lin­di. Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­ru­mu Yer­leş­ke­si’n­de­ki 5. du­ruş­ma­da, Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı Meh­met A­li Pek­gü­zel i­le Ni­hat Taş­kın ta­ra­fın­dan id­di­a­na­me­nin dö­nü­şüm­lü o­la­rak o­kun­ma­sı­na de­vam e­dil­di. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan İs­ma­il Yıl­dız’ın, o­tur­du­ğu yer­den bu ko­nuy­la il­gi­li ba­zı şey­ler söy­le­me­si ü­ze­ri­ne Mah­ke­me He­ye­ti Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, “Sa­tır sa­tır o­kun­sun mu? Bir ka­rar ve­rin ar­tık. A­vu­kat­lar at­la­na­rak o­kun­ma­sın­da bir sa­kın­ca ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di” de­di. Sav­cı Ni­hat Taş­kın, id­di­a­na­me­nin ba­zı bö­lüm­le­ri­ni at­la­ya­rak o­ku­ma­yı sür­dür­dü. Bu a­ra­da ba­zı sa­nık­la­rın a­vu­kat­la­rı, mah­ke­me he­ye­ti­ne di­lek­çe ve­re­rek, id­di­a­na­me­nin o­kun­ma­sın­dan vaz­ge­çil­me­si­ni ve bir an ön­ce sa­nık­la­rın sor­gu­su­na baş­lan­ma­sı­nı is­te­di. Bol kü­für­lü id­di­a­na­me... Sav­cı Meh­met A­li Pek­gü­zel’in, kü­für­lü bö­lüm­le­ri a­çık o­ku­ma­sı sa­lon­da gü­lüş­me­le­re se­bep ol­du. Bu sı­ra­da a­ya­ğa kal­kan tu­tuk­lu sa­nık Nus­ret Se­nem, 35 yıl­lık a­vu­kat ol­du­ğu­nu ve i­çin­de kü­für­le­rin bu­lun­du­ğu id­di­a­na­me­ye rast­la­ma­dı­ğı­nı i­fa­de e­de­rek, kü­für­lü bö­lüm­le­rin a­çık o­la­rak o­kun­ma­ma­sı­nı is­te­di. Mah­ke­me He­ye­ti Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün’ün, bu ko­nu­da­ki i­ti­raz­la­rı i­let­ti­ği Sav­cı Pek­gü­zel, “Kı­salt­tı­ğı­mız za­man da i­ti­raz gel­di” di­ye ko­nuş­tu. Şen­gün’ün, kü­für­le­rin ka­pa­tı­la­rak o­kun­ma­sı­nı is­te­me­si ü­ze­ri­ne Sav­cı Pek­gü­zel, ge­ri ka­lan kı­sım­lar­da­ki bu tür ko­nuş­ma­la­rı ka­pa­ta­rak o­ku­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97048
  % 1.25
 • 4.5958
  % -1.42
 • 5.3602
  % -1.31
 • 6.0842
  % -1.54
 • 187.766
  % -1.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT