BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AKTÜTÜN gazisi: İyileşince birliğime dönmek istiyorum

AKTÜTÜN gazisi: İyileşince birliğime dönmek istiyorum

Hak­ka­ri’nin Şem­din­li il­çe­sin­de­ki Ak­tü­tün Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu­na te­rö­rist­le­rin dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­da ya­ra­la­nan Pi­ya­de On­ba­şı Meh­met Tok­mak, ba­ba­sı­nın Ço­rum’un İs­ki­lip il­çe­sin­de­ki evin­de din­le­ni­yor.Hak­ka­ri’nin Şem­din­li il­çe­sin­de­ki Ak­tü­tün Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu­na te­rö­rist­le­rin dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­da ya­ra­la­nan Pi­ya­de On­ba­şı Meh­met Tok­mak, ba­ba­sı­nın Ço­rum’un İs­ki­lip il­çe­sin­de­ki evin­de din­le­ni­yor. Şa­rap­nel par­ça­sıy­la elin­den ya­ra­la­nan Meh­met Tok­mak, Hak­ka­ri As­ker Has­ta­ne­sin­de­ki te­da­vi­si­nin ar­dın­dan 45 gün­lük ha­va de­ği­şi­mi­ne gön­de­ril­di. Tok­mak, “Dev­le­ti­miz her tür­lü be­la­nın üs­te­sin­den gel­me­ye bun­dan son­ra da de­vam ede­cek güç­te. Ben her tür­lü şart­ta va­ta­ni gö­re­vi­mi sür­dür­me­ye ha­zı­rım” de­di. Ter­hi­si­ne 100 gün bu­lu­nan Meh­met Tok­mak, te­da­vi­si ta­mam­lan­dık­tan son­ra bir­li­ği­ne dön­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT