BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DTP Genel Başkan Yardımcısı, ‘suçluyu övmek’ten ceza aldı

DTP Genel Başkan Yardımcısı, ‘suçluyu övmek’ten ceza aldı

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sel­ma Ir­mak, “Su­çu ve suç­lu­yu öv­dü­ğü” ge­rek­çe­siy­le 6 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sel­ma Ir­mak, “Su­çu ve suç­lu­yu öv­dü­ğü” ge­rek­çe­siy­le 6 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Mah­ke­me, ce­za­yı 5 bin 400 YTL ad­li pa­ra ce­za­sı­na çe­vir­di. An­ka­ra 4. Sulh Ce­za Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len da­va­nın ka­rar du­ruş­ma­sı­na, sa­nık Sel­ma Ir­mak, ‘sa­yın Öca­lan’ ifa­de­si­ni kul­lan­dı­ğı­nı, “su­çu ve suç­lu­yu öv­me” gi­bi bir kas­tı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Ka­ra­rı açık­la­yan Mah­ke­me Baş­ka­nı Er­dal Işık, sa­nık Ir­mak’ın, TCK’nın “Su­çu ve suç­lu­yu öv­mek” fi­ili­ni dü­zen­le­yen 215. mad­de­si­ne gö­re 6 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT