BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ZİRAATÇILARA Gül’den nasihat

ZİRAATÇILARA Gül’den nasihat

> Ta­rım sek­tö­rü, sa­na­yi sek­tö­rü gi­bi ken­di­si­ni re­ka­be­te ha­zır­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de... > Ba­zen sağ­lık­sız gı­da ürün­le­ri pi­ya­sa­da do­la­şı­yor. Bü­yük bir du­yar­lı­lı­ğa ih­ti­yaç var...FA­KÜL­TE BAH­ÇE­Sİ­NE ÇI­NAR AĞA­CI Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ce­mal Ta­luğ ta­ra­fın­dan, Zi­ra­at Fa­kül­te­si’nde ıs­lah edi­len to­hum ve as­ma çu­bu­ğu he­di­ye edil­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, da­ha son­ra Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Eker, Prof. Dr. Ce­mal Ta­luğ ve di­ğer da­vet­li­ler­le bir­lik­te fa­kül­te­nin bah­çe­si­ne çı­ka­rak, çı­nar ağa­cı dik­ti. AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ta­rı­mın dai­ma ko­ru­ma­cı­lık al­tın­da bir sek­tör ol­du­ğu­nu an­cak de­ği­şen dün­ya şart­la­rı­nın bu ko­ru­ma­cı­lı­ğı do­ku­nul­maz ol­mak­tan çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ta­rım sek­tö­rü de ay­nı sa­na­yi sek­tö­rü gi­bi ken­di­si­ni re­ka­be­te ha­zır­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­dir” de­di. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si­nin ku­ru­lu­şu­nun 75. yı­lı do­la­yı­sıy­la fa­kül­te­nin kon­fe­rans sa­lo­nun­da tö­ren dü­zen­len­di. Tö­re­ne, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ya­nı sı­ra, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­di Eker, An­ka­ra Va­li­si Ke­mal Önal, Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok, Al­man­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ec­kart Kuntz ve fa­kül­te­nin es­ki me­zun­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu da­vet­li­ler ka­tıl­dı. KÖK­LÜ DÖ­NÜ­ŞÜM ŞART Tö­ren­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, gı­da gü­ven­li­ği­ne de­ği­ne­rek, sa­de­ce yok­sul ül­ke­le­rin de­ğil, çok zen­gin ül­ke­le­rin de ge­le­cek­te gı­da ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­ma en­di­şe­sin­den ha­re­ket­le ye­ni po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­di­ği­ni kay­det­ti. Gül, şun­la­rı söy­le­di: “O açı­dan bak­tı­ğı­mız­da Tür­ki­ye’nin çok bü­yük bir mer­kez ha­li­ne ge­le­bi­le­ce­ği­ne, üre­tim ka­pa­si­te­si­ni çok da­ha ve­rim­li, çok da­ha re­ka­bet edi­le­bi­lir, ka­li­te­li şe­kil­de ar­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ta­rım dai­ma ko­ru­ma­cı­lık al­tın­da olan bir sek­tör ol­muş­tur ama de­ği­şen dün­ya şart­la­rı, ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar, AB ile bü­tün­leş­me ça­ba­mız, mü­za­ke­re sü­re­ci, Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü’nün ge­tir­di­ği şart­lar bu ko­ru­ma­cı­lı­ğı da ar­tık do­ku­nul­maz ol­mak­tan çı­kar­mak­ta­dır. Ta­rım sek­tö­rü de ay­nı sa­na­yi sek­tö­rü gi­bi ken­di­si­ni re­ka­be­te ha­zır­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­dir. Bu­nun için ye­ni po­li­ti­ka­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si, ta­rım sek­tö­rün­de kök­lü dö­nü­şüm­le­rin ya­pıl­ma­sı şüp­he­siz ki ka­çı­nıl­maz­dır.” NE YE­Dİ­Ğİ­Mİ­Zİ Bİ­LE­LİM Cum­hur­baş­ka­nı Gül, gı­da gü­ven­li­ği ko­nu­su­nun ‘sağ­lık­lı gı­da’ açı­sın­dan da ele alı­na­bi­le­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, her ül­ke­nin ken­di va­tan­daş­la­rı­nın sağ­lık­lı gı­da­ya ka­vuş­ma­sı, ge­le­cek ne­sil­le­rin sağ­lık­lı ola­bil­me­si için bu­na bü­yük önem ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bu­nu sağ­la­ma­nın ka­mu­nun en baş­ta ge­len gö­rev­le­rin­den ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gül, bü­tün il­gi­li ku­rum­la­rın bu ko­nu­ya özen gös­ter­me­si­ni is­te­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Ti­ca­ri ga­ye­ler­le, ba­zen de bil­gi­siz­likle sağ­lık­sız gı­da ürün­le­ri pi­ya­sa­lar­da ra­hat­lık­la do­la­şa­bil­mek­te ve va­tan­daş­la­rı­mız ne ye­di­ği­nin far­kı­na va­ra­ma­mak­ta­dır. O ba­kım­dan bü­yük bir du­yar­lı­lı­ğa ih­ti­yaç ol­du­ğu ka­na­atin­de­yim” di­ye ko­nuş­tu. Ta­rı­mın ge­le­nek­sel şe­kil­de de­vam et­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Gül, bu sek­tö­rün mo­dern­leş­me­si­nin, re­ka­bet ede­bi­lir du­ru­ma ge­ti­ril­me­si, ta­rım­la uğ­ra­şan­la­rın ge­lir­le­ri­nin art­ma­sı, is­tih­da­mın güç­lü ha­le gel­me­si açı­sın­dan ön­ce­lik­li ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ö­te yan­dan; An­ka­ra’da çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lu­nan Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ver­he­u­gen ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ta­ra­fın­dan Çan­ka­ya Köş­kü’n­de ka­bul e­dil­di. Ka­bul­de TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu da ha­zır bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT