BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAKAN VECDİ GÖNÜL: İki insansız hava aracı yolda

BAKAN VECDİ GÖNÜL: İki insansız hava aracı yolda

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, İs­ra­il­li mes­lek­ta­şı Ehud Ba­rak’la Ku­düs’de bi­ra­ra­ya gel­di.İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak’ın da­vet­li­si ola­rak İs­ra­il’e res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, İs­ra­il’in in­san­sız ha­va araç­la­rı­nın ilk iki­si­ni ka­sım so­nun­da Tür­ki­ye’ye tes­lim ede­ce­ği­ni söy­le­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Gö­nül, in­san­sız ha­va ta­şıt­la­rı­nın İs­ra­il’de­ki test uçuş­la­rı­nı iz­le­di. Ba­kan Gö­nül, test uçuş­la­rı­nın ar­dın­dan, de­ne­me­le­ri çok ba­şa­rı­lı bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Mü­kem­mel araç­lar... Ve­ri­le­cek gö­rev­le­ri en iyi şe­kil­de ya­pa­cak­lar” de­di. Tür­ki­ye’nin İs­ra­il’den ala­ca­ğı top­lam 10 adet in­san­sız ha­va araç­la­rı­nın ge­ri ka­la­nı ge­le­cek yı­lın ba­şın­da tes­lim edi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT