BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İSRAİL CUMHURBAŞKANI: Türkiye İslâm dünyası için büyük bir umut

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: Türkiye İslâm dünyası için büyük bir umut

Tür­ki­ye’nin Tel Aviv Bü­yü­kel­çi­si Na­mık Tan’ın ver­di­ği 29 Ekim re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­res, “Tür­ki­ye İs­lâm dün­ya­sı için çok bü­yük umut” de­di.Tür­ki­ye’nin Tel Aviv Bü­yü­kel­çi­si Na­mık Tan’ın ver­di­ği 29 Ekim re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­res, “Tür­ki­ye İs­lâm dün­ya­sı için çok bü­yük umut” de­di. İs­ra­il mec­lis Baş­ka­nı Da­li­a İt­zik, ba­kan­lar ve as­ke­ri er­kan baş­ta ol­mak üze­re çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı re­sep­si­yon­da ko­nu­şan Pe­res, Tür­ki­ye’nin Ba­tı Şe­ri­a’da Fi­lis­tin­li­ler için plan­la­dı­ğı ya­tı­rım­la­rı da tak­dir­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Bü­yü­kel­çi Na­mık Tan da Tür­ki­ye ve İs­ra­il’in, ge­le­cek ku­şak­la­rın ba­rış ve is­tik­rar için­de ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir Or­ta Do­ğu viz­yo­nuy­la bu tab­lo­yu ter­si­ne çe­vir­mek­te or­tak ya­rar­la­rı bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT