BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bar­za­ni, Washington’dan dostluk mesajı gönderdi

Bar­za­ni, Washington’dan dostluk mesajı gönderdi

Was­hing­ton’da bu­lu­nan Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel Kürt yö­ne­ti­mi­nin li­de­ri Me­sud Bar­za­ni, Tür­ki­ye’ye dost­luk me­sa­jı gön­der­di­ği­ni söy­le­di.Was­hing­ton’da bu­lu­nan Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel Kürt yö­ne­ti­mi­nin li­de­ri Me­sud Bar­za­ni, Tür­ki­ye’ye dost­luk me­sa­jı gön­der­di­ği­ni söy­le­di. Ye­rel Kürt yö­ne­ti­mi­nin Was­hing­ton’da­ki tem­sil­ci­li­ği­nin bir otel­de şah­sı­na ver­di­ği re­sep­si­yon­da ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bar­za­ni, “Tür­ki­ye’ye dost­luk me­sa­jı gön­de­ri­yo­rum” de­di. Bar­za­ni, re­sep­si­yon­da­ki ko­nuş­ma­sın­da da, ABD’ye “Irak’ı dik­ta­tör­lük­ten kur­tar­dı­ğı için” te­şek­kür ede­rek, “kom­şu­lar­la en iyi iliş­ki­le­ri sağ­la­mak için ça­lı­şı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel yö­ne­ti­min Was­hing­ton tem­sil­ci­si Ku­bat Ta­la­ba­ni de, Tür­ki­ye ile iliş­ki­le­ri­mi­zin güç­len­di­ril­me­si ve böl­ge­miz­de ba­rış ve is­tik­rar sağ­la­ya­cak çö­züm­le­ri ara­mak için ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT