BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Eğitim ve Kültür’ başlığına yeşil ışık ‘Eğitim ve Kültür’ başlığına yeşil ışık

‘Eğitim ve Kültür’ başlığına yeşil ışık ‘Eğitim ve Kültür’ başlığına yeşil ışık

Fran­sa Tür­ki­ye’ye kar­şı yu­mu­şa­ma sin­ya­li­nin il­ki­ni, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin Tür­ki­ye ile ya­pa­ca­ğı tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de 26. baş­lık olan ‘Eği­tim ve Kül­tür’ baş­lı­ğıy­la il­gi­li çe­kin­ce­si­ni kal­dı­ra­rak ver­di.Fran­sa Tür­ki­ye’ye kar­şı yu­mu­şa­ma sin­ya­li­nin il­ki­ni, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin Tür­ki­ye ile ya­pa­ca­ğı tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de 26. baş­lık olan ‘Eği­tim ve Kül­tür’ baş­lı­ğıy­la il­gi­li çe­kin­ce­si­ni kal­dı­ra­rak ver­di. AB Ha­ber’in Fran­sız dip­lo­ma­tik kay­nak­la­rın­dan al­dı­ğı bil­gi­le­re gö­re, Fran­sa bu baş­lı­ğa iti­ra­zı­nı ge­ri çek­ti. Da­ha ön­ce AB Dai­mi Tem­sil­ci­ler Ko­mi­te­si, Tür­ki­ye ile “Bil­gi Top­lu­mu ve Med­ya” fas­lın­da mü­za­ke­re­le­rin baş­la­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da gö­rüş bir­li­ği­ne var­mış­tı. Böy­le­ce Bil­gi Top­lu­mu ve Med­ya baş­lı­ğın­dan son­ra Eği­tim ve Kül­tür baş­lı­ğı­nın da açıl­ma­sı önün­de en­gel kal­ma­mış olu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT