BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan ka­za ge­çir­di

Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan ka­za ge­çir­di

AK Par­ti Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan, ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ya­ra­lan­dı.AK Par­ti Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­do­ğan, ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ya­ra­lan­dı. Ga­zi­an­tep’ten An­ka­ra’ya gi­den Meh­met Er­do­ğan’ın kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, 25 Ara­lık Dev­let Has­ta­ne­si kav­şa­ğın­da özel halk oto­bü­süy­le çar­pış­tı. Çar­pış­ma­nın et­ki­siy­le sav­ru­lan Er­do­ğan’ın oto­mo­bi­li, re­fü­je çı­kıp ay­dın­lat­ma ve sin­ya­li­zas­yon di­rek­le­ri­ne çar­pa­rak dur­du. Be­yin MR’ı çe­ki­len Meh­met Er­do­ğan’ın şu­uru­nun açık ol­du­ğu ve sağ­lık du­ru­munın iyi ol­du­ğu açık­lan­dı. Ga­zi­an­tep Va­li­si Sü­ley­man Kam­çı, “Mil­let­ve­ki­li­miz ölüm­den dön­müş, şu an­da mü­şa­he­de al­tın­da ge­nel sağ­lık du­ru­mu iyi” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT