BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP’den DTP’ye 29 Ekim kınaması

MHP’den DTP’ye 29 Ekim kınaması

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Meh­met Şan­dır, Cum­hu­ri­yet’in 85. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­ma­yan DTP’li­le­ri kı­na­dı­ğı­nı bil­dir­di.MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Meh­met Şan­dır, Cum­hu­ri­yet’in 85. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­ma­yan DTP’li­le­ri kı­na­dı­ğı­nı bil­dir­di. Şan­dır, DTP’li­le­rin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­ren­le­ri­ne ka­tıl­ma­dı­ğı­nı, Mer­sin’de de çe­lenk koy­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak bu tu­tu­mu kı­na­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Şan­dır ay­rı­ca, Gü­ney Do­ğu’da ya­şa­nan ger­gin­lik­ler­le il­gi­li en­di­şe­li ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Mil­le­ti­mi­zin hu­zu­ru­nu ka­çı­ra­cak hiç­bir ey­le­me mec­bur kal­sak da­hi ka­tıl­ma­yız. Di­yar­ba­kır’da aday çı­kart­ma­mız Türk hal­kı­nın kar­deş­li­ği­ne ve bir­li­ği­ne za­rar ve­re­cek­se, ge­re­kir­se çı­kart­ma­yız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT