BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush’a veda yeni başkana tebrik ziyareti

Bush’a veda yeni başkana tebrik ziyareti

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ABD zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da 14 Ka­sım’da gö­rev sü­re­si do­la­cak olan ABD Baş­kan Ge­or­ge W. Bush’a ve­da eder­ken, ye­ni se­çi­le­cek baş­ka­nı teb­rik ede­cek.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ABD zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da 14 Ka­sım’da gö­rev sü­re­si do­la­cak olan ABD Baş­kan Ge­or­ge W. Bush’a ve­da eder­ken, ye­ni se­çi­le­cek baş­ka­nı teb­rik ede­cek. Er­do­ğan, dün­ya­yı et­ki­le­yen kü­re­sel kri­ze kar­şı alı­na­cak ted­bir­le­rin gö­rü­şü­le­ce­ği G-20 Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re 12 ve­ya 13 Ka­sım ta­ri­hin­de ABD’ye gi­de­cek. Bush’un ve­da ye­me­ği­ne de ka­tı­la­cak olan Er­do­ğan, ay­rı­ca ye­ni se­çi­le­cek ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ya da John McCa­in’i teb­rik et­me fır­sa­tı bu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT