BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakkari Başbakan için hazırlanıyor

Hakkari Başbakan için hazırlanıyor

AK Par­ti Hak­ka­ri İl Baş­ka­nı Os­man Kı­zıl­ban, çe­şit­li açı­lış­lar­da bu­lun­mak üze­re pa­zar gü­nü şe­hi­re ge­le­cek olan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile il­gi­li ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di.> Nec­mi Er­tuş HAK­KA­Rİ İHA AK Par­ti Hak­ka­ri İl Baş­ka­nı Os­man Kı­zıl­ban, çe­şit­li açı­lış­lar­da bu­lun­mak üze­re pa­zar gü­nü şe­hi­re ge­le­cek olan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile il­gi­li ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di. Kı­zıl­ban, Yük­se­ko­va Dev­let Has­ta­ne­si’nde ye­ni ya­pı­lan iki dev­let has­ta­ne­si­nin top­lu açı­lı­şı­nı ya­pa­cak olan Er­do­ğan’ın da­ha son­ra il mer­ke­zin­de par­ti kon­gre­si­ne ka­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Kı­zıl­ban, şe­hir­de ger­gin­li­ğe se­bep olun­ma­ma­sı ama­cıy­la Er­do­ğan’ın ge­li­şi ile il­gi­li her­han­gi bir afiş as­ma­ya­cak­la­rı­nı da kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT