BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dün­ya te­rör be­la­sı­na kar­şı el ele ver­me­li

Dün­ya te­rör be­la­sı­na kar­şı el ele ver­me­li

Er­do­ğan, ‘Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu­’na ge­len ‘Düşman Kardeşler’ Pa­kis­tan ile Af­ga­nis­tan liderlerini buluşturdu.Er­do­ğan, ‘Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu­’na ge­len ‘Düşman Kardeşler’ Pa­kis­tan ile Af­ga­nis­tan liderlerini buluşturdu. > Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, te­rö­re açık ya da giz­li des­tek ve­ren baş­ta ba­zı Av­ru­pa ül­ke­le­ri ol­mak üze­re bü­tün ta­raf­la­rı sağ­du­yu­ya ve sa­mi­mi­ye­te da­vet ede­rek, “Te­rör ör­güt­le­ri­ni te­rör lis­te­si­ne al­mak me­se­le­yi çöz­mü­yor. Te­rö­rizm be­la­sı an­cak et­kin iş bir­li­ğiy­le alt edi­le­bi­lir ve bu­na kar­şı da or­tak bir mü­ca­de­le şart” de­di. Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu’nun açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Er­do­ğan, or­tak prob­lem­le­re kar­şı sa­mi­mi bir bi­çim­de da­ya­nış­ma için­de ha­re­ket et­me me­se­le­si­nin, özel­lik­le te­rö­rizm­le mü­ca­de­le ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. OR­TAK MÜ­CA­DE­LE ŞART Er­do­ğan, çif­te stan­dart, te­rö­re ya­tak­lık yap­ma, te­rö­rist un­sur­la­rı hi­ma­ye et­me dö­nem­le­ri­nin so­na er­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek şöy­le de­vam et­ti: “Te­rö­re açık ya da giz­li des­tek ve­ren baş­ta ba­zı Av­ru­pa ül­ke­le­ri ol­mak üze­re bü­tün ta­raf­la­rı sağ­du­yu­ya ve sa­mi­mi­ye­te da­vet edi­yo­rum. Te­rör lis­te­si­ne al­mak me­se­le­yi çöz­mü­yor. Ken­di sı­nır­la­rı için­de te­rö­rün fi­nan­sal des­tek bul­ma­sı­nı, öz­gür­ce ey­lem­ler yap­ma­sı­nı, yan­daş top­la­ma­sı­nı ,pa­ra­sal kay­nak­la­rı o ül­ke­ler­de te­min et­me­le­ri­ni en­gel­le­me­yen­ler bil­me­li­dir­ler ki bu prob­lem on­la­rın de­ğer sis­tem­le­ri­nin ve dü­zen­le­ri­nin de al­tı­nı oya­cak­tır.” TAH­RİK­LER­DEN KA­ÇI­NIL­MA­LI Er­do­ğan, Do­ğu ile Ba­tı’nın bir­bi­ri­ne ba­kış tar­zı­nı ar­tık de­ğiş­tir­me­si­nin ka­çı­nıl­maz ha­le gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­raf­la­rın bir­bi­ri­ni tah­kir ve tez­yif ede­ci, suç­la­yı­cı, aşa­ğı­la­yı­cı şe­kil­de ta­nım­la­ma­sı, ka­te­go­ri­ze et­me­si, sı­nıf­la­ra ayır­ma­sı, bu­gü­ne ka­dar dün­ya ba­rı­şı­na, is­tik­ra­ra ve re­fa­ha kat­kı sağ­la­ma­mış­tır ve bun­dan son­ra da sağ­la­ma­ya­cak­tır” de­di. Er­do­ğan, kü­re­sel eko­no­mik kri­zi ken­di­si için çı­ka­ra dö­nüş­tür­mek is­te­yen ku­rum ve ül­ke­le­rin bu­nun be­de­li­ni ge­le­cek­te çok ağır öde­ye­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. TÜR­Kİ­YE GÜ­VEN­Lİ Lİ­MAN Baş­ba­kan Er­do­ğan, Dün­ya Eko­no­mi Fo­ru­mu’na ka­tı­lan dev­let baş­kan­la­rı, iş adam­la­rı ve bü­rok­rat­lar onu­ru­na Swi­so­tel’de ak­şam ye­me­ği ver­di. Bu­ra­da ko­nu­şan Er­do­ğan, “Ül­ke­mi gü­ven­li bir li­man ola­rak tüm gi­ri­şim­ci­le­re tak­dim edi­yo­rum. Tür­ki­ye, Or­ta As­ya, Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Ka­ra­de­niz ve Ak­de­niz’e kom­şu ül­ke ola­rak bu ge­niş coğ­raf­ya­da­ki tüm me­se­le­ler­le ya­kın­dan il­gi­li­dir” di­ye ko­nuş­tu. Fo­rum­da ko­nu­şan Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Yu­suf Rı­za Gi­la­ni de kriz­le il­gi­li ola­rak kü­re­sel mü­ca­de­le baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Kır­gı­zis­tan Baş­ba­ka­nı Igor Chu­di­nov ise kri­zin or­tak bir prob­lem ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Böl­ge­sel Ak­ti­vi­te­ler İda­ri Di­rek­tö­rü Bor­ge Bren­de de, Tür­ki­ye’nin je­opo­li­tik açı­dan Av­ru­pa için çok önem­li bir ül­ke ol­du­ğu­nu, bu se­bep­le Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu’nun İs­tan­bul’da ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Tüm dün­ya­yı sa­ran fi­nan­sal kri­zin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu’nda İHA’ya ko­nu­şan Bren­de, “Böy­le­si­ne zor bir dö­nem­de bu zir­ve­yi dü­zen­le­mek için İs­tan­bul’dan da­ha iyi bir yer yok” de­di. İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ise, Kör­fez ül­ke­le­ri­nin, li­ki­di­te faz­la­sı ve bü­yü­me ora­nı ile kriz­den en az şe­kil­de et­ki­le­ne­cek böl­ge ola­ca­ğı­nı söy­le­di. İh­sa­noğ­lu, “İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı, BM’den son­ra en bü­yük teş­ki­lat­tır. İKT’de yüz­de 6 ci­va­rın­da eko­no­mik bü­yü­me­ye sa­hip olan ül­ke­ler mev­cut. Bu kriz­den İs­lam ül­ke­le­ri­nin bir fır­sat oluş­tur­ma­sı im­ka­nı var” de­di. 3’LÜ ZİR­VE­DE İŞ­BİR­Lİ­Ğİ KA­RA­RI Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Av­ru­pa ve Or­ta As­ya Top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Baş­ba­kan Er­do­ğan, Af­ga­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Kar­zai ve Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Gi­la­ni, üç­lü zir­ve­de bir ara­ya gel­di. Top­lan­tı­da ta­raf­la­rın böl­ge­de ba­rış, gü­ven­lik, is­tik­rar ve eko­no­mik kal­kın­ma­nın teş­vik edil­me­si­ne yö­ne­lik ta­ah­hüt­le­ri­ni tek­rar­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT