BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ 1-1

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ 1-1

T­rab­zon ve O­lim­pi­a­kos ga­li­bi­yet­le­riy­le ken­di­ne ge­len Galatasa­ray, Es­ki­şe­hir ­boz­gu­nun­dan son­ra ku­pa­da­ki ilk ma­çın­da An­ka­ras­por’dan 1 pu­an a­la­bil­diT­rab­zon ve O­lim­pi­a­kos ga­li­bi­yet­le­riy­le ken­di­ne ge­len Galatasa­ray, Es­ki­şe­hir ­boz­gu­nun­dan son­ra ku­pa­da­ki ilk ma­çın­da An­ka­ras­por’dan 1 pu­an a­la­bil­di GOL­LER KOP­YA Gİ­Bİ Sü­per Lig’de son haf­ta Es­ki­şe­hir’de şo­ku ya­şa­yan G.Sa­ray, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda An­ka­ras­por’la dep­las­man­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı ve FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na tek pu­an­la baş­la­dı: 1-1. Ma­ça hız­lı gi­ren ev sa­hi­bi ekip ol­du. Ön­ce De Nig­ris’in şu­tu­nu Ser­vet-Sab­ri or­tak­la­şa sa­vuş­tur­du. Son­ra da Bi­lal’in ba­zu­ka­sın­da top az fark­la aut ol­du. Da­ki­ka­lar 8’i gös­ter­di­ğin­de Lin­coln pa­tent­li kor­ner­den ge­len to­pa yük­se­lip me­şin yu­var­la­ğı ar­ka di­re­ğin içi­ne yu­var­la­yan Ümit Ka­ran, ‘gol böy­le atı­lır’ der gi­biy­di ade­ta: 0-1. Yıl­ma­dı An­ka­ras­por go­lü ye­se de. Uğur’un vu­ru­şu di­re­ği ya­la­ya­rak au­tu boy­la­dı. Son­ra G.Sa­ray adı­na Vol­kan’ın ce­za ya­yı üze­rin­den ba­zu­ka­sı­nı iz­le­dik. Se­necky ba­şa­rı­lıy­dı go­lü ön­le­me­de. İlk ya­rı­nın uzat­ma­la­rın­da Bi­lal’in sağ­dan kor­ne­rin­de, De Nig­ris çok iyi yük­sel­di to­pa, ka­fa vu­ru­şu Ümit Ka­ran’a na­zi­re ya­par­ca­sı­nay­dı: 1-1. NE­CA Dİ­RE­Ğİ DÖV­DÜ İkin­ci ya­rı­da iki ta­kım da kon­trol­lü ama go­lü kok­lar ha­va­day­dı. Po­zis­yon açı­sın­dan ma­çın ka­li­te­si git­tik­çe düş­tü. 63’te Sab­ri’nin on se­kiz dı­şın­dan sert vu­ru­şu üst­ten au­ta gi­der­ken yü­rek­ler hop­la­dı ev sa­hi­bin­de. 3 da­ki­ka son­ra­sın­da mut­lak go­lü ka­çır­dı An­ka­ras­por. Özer’in ce­za sa­ha­sın­da­ki We­eks’e ak­tar­dı­ğı pas­ta top en son Ne­ca’da kal­dı. Bu fut­bol­cu­nun vu­ru­şun­da top ön­ce sa­vun­ma­ya son­ra üst di­re­ğe çarp­tı. Ar­da’nın pa­sın­da Ümit Ka­ran’ın çok sert şu­tu­nun az fark­la au­tu boy­la­ma­sı, Meh­met Ça­kır’ın sol­dan or­ta­sında ar­ka di­rek­teki Ne­ca’nın bom­boş du­rum­da yan ağ­la­rı vur­ma­sı, ka­lan da­ki­ka­lar­da ad­re­na­lin­le­rin yük­sel­di­ği kı­sır sa­yı­da po­zis­yon­lar­dı. So­nuç­ta iki ta­kım da grup­la­ra 1’er pu­an­la baş­la­dı. > En­gin KO­CA­BI­YIK-An­ka­ra (İHA) S­kib­be: 1 pu­an i­yi­dir SON 20 DA­Kİ­KA BİT­TİK G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be, 1-1’lik An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ği­ni “İyi bir so­nuç” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di. Kar­şı­laş­ma­ya iyi baş­la­yan ta­ra­fın ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Al­man tek­nik adam, “Özel­lik­le ilk dev­re kon­trol ta­ma­men bi­zim eli­miz­dey­di, ma­çın ha­ki­mi biz­dik. An­cak son 20 da­ki­ka çok yor­gun düş­tük. Bu açı­dan ba­kı­la­cak olur­sa bi­zim için iyi bir skor di­ye­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu. MUT­LU OLA­Bİ­Lİ­RİZ An­ka­ras­por’un güç­lü bir ekip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Skib­be, “Sa­ha­da ho­şu­ma git­me­yen şey­ler ta­bi­i ki ol­du. Bu pu­an as­lın­da Sü­per Lig üçün­cü­sün­den, hem de dep­las­man­da alın­dı. Böy­le ba­kar­sak dep­las­man­da ku­pa­da 1 pu­an al­mak bi­zim için uy­gun­dur ve biz bu­nun­la mut­lu ola­bi­li­riz. Non­da ve Ba­ros iyi du­rum­da ol­say­dı on­la­rı mut­la­ka oy­na­tır­dım. G.An­tep ma­çın­da in­şal­lah on­la­rı sa­ha­da gö­rü­rüz” de­di. İLGİNÇ SEVİNÇ Fut­bol sa­ha­la­rın­da za­man za­man gö­rü­len il­ginç gol se­vinç­le­ri­ne bir ye­ni­si de An­ka­ras­por-G.Sa­ray ma­çın­da ek­len­di. An­ka­ras­por­lu De Nig­ris, ilk ya­rı­nın bi­ti­mi­ne doğ­ru at­tı­ğı ka­fa go­lü­nün ar­dın­dan ken­di­si­ne sa­rıl­mak is­te­yen ar­ka­daş­la­rı­nı ka­le ar­ka­sı­na da­vet et­ti. Ma­vi-­be­yaz­lı fut­bol­cu­lar bu böl­ge­de­ki fo­to mu­ha­bi­ri san­dal­ye­le­ri­ne o­tu­ra­rak il­ginç bir poz ver­di. Ye­ni­kent A­SAŞ S­ta­dı, 30 E­kim 2008 >> ANKARASPOR 1 ­Se­necky 6 Er­han 6 ­Risp 6 ­Ba­tak 6 U­ğur 6.5 Ö­zer 6.5 ­Hür­ri­yet 4 (Ne­ca dk.12) 6.5 (Ko­na­te dk.85) ? T­he­o 7 A­dem 6.5 ­Bi­lal 6 ­De Nig­ris 6.5 (Meh­met Ça­kır dk. 59) ­Mu­ham­med E­diz ­Ra­ma­zan ­Meh­met Öz­de­mir T.D: Ay­kut Ko­ca­man >> G.SARAY 1 Ay­kut 5 ­Sab­ri 6 ­Mu­rat Ak­ça 5.5 ­Ser­vet 6 ­Vol­kan 6 (Ha­kan Bal­ta dk.86) ? Ar­da 6.5 ­Me­i­ra 6 ­Meh­met Gü­ven 5 ­Ke­well 5.5 (Al­pars­lan dk.68) 5 ­Lin­coln 6 (Fer­di dk.90+3) ? Ü­mit Ka­ran 6.5 ­De Sanc­tis ­Ya­ser Em­re A­şık ­Ser­kan Kur­tu­luş T.D: Mic­ha­el S­kib­be GOLLER: Ümit Karan (dk. 8), De Nigris (dk. 45) HAKEMLER: İlker Meral, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Metin G.SARAY NOTLARI Ne­ca’da kı­rık var Kar­şı­laş­ma­nın 66. da­ki­ka­sın­da­ki ta­lih­siz bir olay ya­şan­dı. Ser­vet ile gir­di­ği ha­va to­pu mü­ca­de­le­si son­ra­sı sa­kat­lık ge­çi­ren Ne­ca ma­ça de­vam ede­me­di. Acil ola­rak am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan An­ka­ras­por­lu fut­bol­cu­nun el­ma­cık ke­mi­ği­nin kı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Bu po­zis­yon­da uzun sü­re yer­de ya­tan Ser­vet da­ha son­ra kal­kıp ma­ça de­vam et­ti. Ümit: Öz­le­mi­şim Uzun za­man­dır gol ata­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ümit Ka­ran, “Gol at­ma­yı çok öz­le­mi­şim. Ay­nı go­lü id­man­da da at­mış­tım. Ne­zi­hi Ho­ca da, id­man­da at­tı­ğım bu go­lün ar­dın­dan be­nim­le dal­ga geç­miş­ti. So­yun­ma oda­sın­da onu gör­dü­ğüm­de ‘Bak gör­dün mü ay­nı go­lü yi­ne at­tım’ di­ye­rek es­pri yap­tım” diye konuştu. Mu­rat: Ha­ta­lı­yım Kad­ro­da ro­tas­yo­na gi­den Skib­be, PAF ta­kı­mın­dan ye­ti­şen 1990 do­ğum­lu Mu­rat Ak­ça’yı ilk 11’de sa­ha­ya sür­dü. G.Sa­ray for­ma­sı­nı ilk defa sır­tı­na ge­çi­ren Mu­rat, “Çok he­ye­can­lıy­dım. Ye­di­ği­miz gol­de ha­ta be­nim. De Nig­ris’i ben tu­tu­yor­dum, bir an­lık kon­san­tras­yon kay­bın­dan ya­rar­lan­dı ve ha­ta­yı af­fet­me­di” de­di. Bu ara­da ilk kez for­ma şan­sı bu­lan Fer­di, bi­ti­me 2 da­ki­ka ka­la oyu­na gir­di. Ke­well is­yan et­ti Harry Ke­well, haf­ta i­çin­de has­ta­lı­ğıy­la il­gi­li o­la­rak med­ya­da çı­kan ha­ber­le­re sert tep­ki gös­ter­di. 6 yıl bo­yun­ca İn­gil­te­re’de fut­bol oy­na­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren A­vust­ral­ya­lı yıl­dız, “Be­nim has­ta­lı­ğım Le­eds U­ni­ted’ta oy­nar­ken de bi­li­ni­yor­du. An­cak İn­gi­liz med­ya­sın­da bi­le böy­le şey­ler o­ku­ma­dım. Med­ya a­i­lem­le il­gi­li çok ö­zel ko­nu­la­ra gir­di. Bu ko­nu­da çok mut­su­zum” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ay­kut gol­le dön­dü! Se­zon ba­şın­da S­te­a­u­a Bük­reş ve De­niz­lis­por maç­la­rın­da ye­di­ği ha­ta­lı gol­ler son­ra­sın­da ka­le­yi De Sanc­tis’e kap­tı­ran Ay­kut Er­çe­tin, u­zun bir a­ra­dan son­ra dün ilk kez 11’de sa­ha­ya çık­tı. S­kib­be’nin ken­di­si­ne ver­di­ği şan­sı i­yi de­ğer­len­di­re­me­yen Ay­kut, dün de ka­le­si­ni go­le ka­pa­ta­ma­dı. Bu se­zon dör­dün­cü ma­çı­na çı­kan gur­bet­çi ka­le­ci, 5. go­lü­nü ye­miş ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT