BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ka­bul e­di­le­bi­lir

Ka­bul e­di­le­bi­lir

Bu ku­pa de­di­ği­miz şey; sta­tü ge­re­ği, içe­ri­de­ki iki ma­çı ka­za­nın­ca grup­tan çı­kı­lan bir şey. Bu açı­dan ba­kar­sak, cid­di bir ra­ki­be kar­şı dep­las­man­da alı­nan eks­tra pu­an­la grup­tan çı­kış yo­lu gö­rül­dü de­ne­bi­lir.Bu ku­pa de­di­ği­miz şey; sta­tü ge­re­ği, içe­ri­de­ki iki ma­çı ka­za­nın­ca grup­tan çı­kı­lan bir şey. Bu açı­dan ba­kar­sak, cid­di bir ra­ki­be kar­şı dep­las­man­da alı­nan eks­tra pu­an­la grup­tan çı­kış yo­lu gö­rül­dü de­ne­bi­lir. Ya­ni ilk he­def ger­çek­leş­miş­tir. Bir baş­ka açı­dan oyu­nu yo­rum­la­ya­rak ve son ma­çın kay­bı­nı dü­şü­ne­rek ba­kar­sak, baş­ka bir ger­çe­ğe ula­şı­rız. An­cak G.Sa­ray’ı eleş­tir­me­ye baş­lar­ken, eko­no­mik oy­na­dı­ğı­nı, ba­zı de­ne­me­ler yap­tı­ğı­nı ve bu­na rağ­men sı­ra­la­ma­da üs­tün­de olan bir ra­ki­be dep­las­man­da ye­nil­me­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Bu bir lig ma­çı ol­say­dı eleş­ti­rim çok ağır olur­du. Ama bu, grup­tan çık­mak üze­re atı­lan ilk adım­dır. De Nig­ris‘le 1990 do­ğum­lu Mu­rat‘ın eş­leş­me­si is­te­ne­bi­le­cek bir nok­ta­dır. Or­ta­da top tu­ta­ma­mak, ön­de ise hiç tu­ta­ma­mak bir baş­ka eleş­ti­ri ko­nu­su­dur. Za­ten bu ne­den­le oyu­nu 45 met­re­ye sı­kış­tır­ma­sı ge­re­ken G.Sa­ray, 75 met­re­ye yay­mış ve An­ka­ras­por’un ener­jik oyun­cu­la­rıy­la ser­gi­le­di­ği ak­tif oyu­nu­na üs­tün­lük sağ­la­ya­ma­mış­tır. As­lın­da bu G.Sa­ray’ın çok uzun bir za­man­dır ya­pa­ma­dı­ğı ek­sik­le­rin­den bi­ri­dir. Oyu­nu ön­de oy­na­ya­ma­mak ve iki ön böl­ge­de sa­vun­ma ya­pa­ma­mak. An­cak şu da olum­lu bir ge­liş­me­dir ki, bu kad­ro, sa­kat ve ce­za­lı­la­rı­na rağ­men, yi­ne de ro­tas­yon ya­pa­bi­li­yor ve ye­nil­mi­yor­muş. Bu­nun bi­ra­zı­nı pa­zar gü­nü Es­ki­şe­hir’de yap­ma­la­rı ge­re­kir­di. An­cak Skib­be de de­ne­me ya­nıl­ma me­to­duy­la ra­kip­le­ri ta­nı­ma­yı bı­ra­kın, da­ha ta­kı­mı­nı ta­nı­ma aşa­ma­sın­da. Bu bi­raz da­ha za­man alır­sa An­ka­ras­por gi­bi ateş­li ta­kım­lar can ya­ka­bi­lir ve te­la­fi­si ol­ma­yan ka­yıp­la­ra doğ­ru sü­rük­le­ye­bi­lir G.Sa­ray’ı. De­ni­le­bi­lir ki, An­ka­ras­por da ek­sik­ti. Ama on­lar, iç sa­ha­da oy­nu­yor­du, lig üçün­cü­sü ol­muş­lar­dı ve ek­sik­le­ri­ni tak­tik ge­re­ği ke­nar­da otur­tup son­ra­dan oyu­na bi­le so­ka­bil­di­ler. Oy­sa G.Sa­ray’ın­ki­ler dok­tor kon­tro­lün­de id­man bi­le ya­pa­mı­yor. Bu ne­den­le ku­pa­da da­ha to­le­rans­lı bir eleş­ti­riy­le G.Sa­ray’ın eko­no­mik oy­na­ya­rak ken­di­ni G.An­tep, Ben­fi­ca ve F.Bah­çe tra­fi­ği­ne “ko­ru­na­rak” ha­zır­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­rim. Ha­kem İl­ker Me­ral‘in sı­cak ve se­ve­cen ta­vır­la­rı ile bir­le­şen iki ta­kı­mın in­sa­ni yak­la­şım­la­rı en azın­dan maç­tan son­ra bi­ze faz­la de­di­ko­du ya­pa­cak şans ver­me­di. Bu da işin baş­ka bir mut­lu ya­nı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT