BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TRABZON’UN RUHU NEREDE?

TRABZON’UN RUHU NEREDE?

Bor­do-­ma­vi­li­ler ku­pa­da yap­tı­ğı G.An­tep ma­çın­da, ta­ri­hin­de ilk kez i­çin­de hiç T­rab­zon­lu fut­bol­cu ol­ma­yan bir kad­roy­la mü­ca­de­le et­tiBor­do-­ma­vi­li­ler ku­pa­da yap­tı­ğı G.An­tep ma­çın­da, ta­ri­hin­de ilk kez i­çin­de hiç T­rab­zon­lu fut­bol­cu ol­ma­yan bir kad­roy­la mü­ca­de­le et­ti TA­Rİ­HÎ GER­ÇEK For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda G.An­teps­por’la kar­şı­la­şan ve sa­ha­dan 3-1 mağ­lup ay­rı­lan Trab­zons­por’da bu maç­ta bir ilk ya­şan­dı. Bor­do-ma­vi­li ta­kım, ta­ri­hin­de ilk kez bir mü­sa­ba­ka­ya Trab­zon­lu ol­ma­yan oyun­cu­lar­dan olu­şan bir kad­ro ile çık­tı. Ku­rul­du­ğu 1967 yı­lın­dan bu ya­na her yıl kad­ro­sun­da Trab­zon­lu oyun­cu­la­rı bu­lun­du­ran ve maç­la­ra mu­hak­kak Trab­zon kö­ken­li fut­bol­cu­la­rın yer al­dı­ğı kad­ro­lar­la çık­ma­ya özen gös­te­ren Trab­zons­por, bu ge­le­ne­ği­ni G.An­teps­por ma­çın­da boz­du. Er­sun Ya­nal’ın oyun­cu de­ği­şik­lik­le­rin­de bi­le Trab­zon­lu oyun­cu­la­rı ter­cih et­me­di­ği gö­rül­dü. SÖY­LEM­LE­RE NE OL­DU? Özel­lik­le en son şam­pi­yon­lu­ğun el­de edil­di­ği 1983-84 se­zo­nun­dan son­ra bir de­ği­şim ya­şa­ma­ya baş­la­yan Trab­zons­por, yurt için­den ve yurt dı­şın­dan söz ko­nu­su se­zon­dan son­ra da­ha çok oyun­cu alı­mı yap­ma­ya baş­la­dı. Trab­zons­por’un şam­pi­yon­luk el­de et­ti­ği yıl­lar­da en bü­yük pa­yın Trab­zon kö­ken­li oyun­cu­la­ra ait ol­du­ğu sü­rek­li ko­nu­şul­ma­sı­na ve her se­zon ba­şın­da bu ru­hun ge­ri ge­ti­ri­le­ce­ği söy­lem­le­ri­ne rağ­men Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da Trab­zon kö­ken­li fut­bol­cu­lar­dan yok­sun sa­ha­ya çı­kıl­ma­sı tar­tış­ma­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) SA­VUN­MA­DA S.O.S. T­rab­zons­por’un se­zon ba­şın­dan bu ya­na en ve­rim­li böl­ge­si o­la­rak gö­rü­len sa­vun­ma­sı çö­küş i­çin­de. An­ka­ras­por (2-0), An­ka­ra­gü­cü (2-1), Be­şik­taş (0-0), De­niz­lis­por (1-0) ve For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da Ka­ra­büks­por (1-0) maç­la­rın­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­yen bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın sa­vun­ma­sı, söz ko­nu­su maç­lar­da ka­le­sin­de sa­de­ce 1 go­le i­zin ver­di. An­cak son­ra­sın­da An­tal­ya (3-2), Kon­ya (3-2), G.Sa­ray (0-3) ve son i­ki G.An­tep maç­la­rın­da (1-1, 1-3) top­lam 11 go­lü fi­le­le­rin­de gö­ren T­rab­zons­por, bu kar­şı­laş­ma­lar son­ra­sı Sü­per Lig’de li­der­li­ği Be­şik­taş’a kap­tı­rır­ken ku­pa­ya da çok kö­tü bir baş­lan­gıç yap­tı. İH­SAN A­Lİ­OĞ­LU: CA­Mİ­A­YA HA­YAL KI­RIK­LI­ĞI YA­ŞA­TTI­ĞI­MIZ İ­ÇİN ÜZ­GÜ­NÜZ T­rab­zons­por Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Dr. İh­san A­li­oğ­lu, G.An­teps­por kar­şı­sın­da al­dık­la­rı mağ­lu­bi­yet­le ca­mi­a­ya ha­yak kı­rık­lı­ğı ya­şat­tık­la­rı i­çin üz­gün ol­duk­la­rı­nı, an­cak geç­mi­şe ta­kı­lıp da ge­le­ce­ği yok et­mek is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. “İş­ler kö­tü git­ti­ğin­de suç­lu bul­ma a­ra­yış­la­rı baş­lar. Ön­ce ta­kı­mın ho­ca­sı gün­de­me ge­lir” di­yen A­li­oğ­lu, “Bun­la­rı do­ğal kar­şı­lı­yo­ruz. Or­ta­da bir ha­yal kı­rık­lı­ğı var. Bu­nu u­nut­tur­mak i­çin e­li­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT