BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Re­al So­ci­edad’ın bu se­zon­ki flaş trans­fe­ri Ne­ca­ti Ateş, G.Sa­ray’dan bir yıl­lı­ğı­na ki­ra­lık gel­miş ol­ma­sı­na rağ­men se­zon so­nun­da bon­ser­vi­si­nin So­ci­edad ta­ra­fın­dan alı­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “As­lın­da da­ha yük­sek üc­ret­li tek­lif­ler al­mış­tım” di­yen Ateş, Re­al’i da­ha pro­fes­yo­nel bir lig­de oy­na­mak için seç­ti­ği­ni be­lirt­ti.Ne­ca­ti: Pa­ra için de­ğil Re­al So­ci­edad’ın bu se­zon­ki flaş trans­fe­ri Ne­ca­ti Ateş, G.Sa­ray’dan bir yıl­lı­ğı­na ki­ra­lık gel­miş ol­ma­sı­na rağ­men se­zon so­nun­da bon­ser­vi­si­nin So­ci­edad ta­ra­fın­dan alı­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “As­lın­da da­ha yük­sek üc­ret­li tek­lif­ler al­mış­tım” di­yen Ateş, Re­al’i da­ha pro­fes­yo­nel bir lig­de oy­na­mak için seç­ti­ği­ni be­lirt­ti. İtal­ya’da ho­li­gan deh­şe­ti Ho­li­ga­nizm olay­la­rıy­la sık sık gün­de­me ge­len İtal­ya’da yi­ne ho­li­gan deh­şe­ti ya­şa­nı­yor. Ju­ven­tus ile Bo­log­na ara­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da 44 ya­şın­da­ki bir Ju­ven­tus ta­raf­ta­rı­nın Bo­log­na­lı ho­li­gan­lar ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­ğı ve be­yin trav­ma­sı teş­hi­siy­le yo­ğun ba­kı­ma alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Efes Jo­nes’la an­laş­tı Efes, Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun da for­ma­sı­nı giy­di­ği NBA ta­kım­la­rın­dan Or­lan­do Ma­gic’den ABD’li oyun­cu Dway­ne Jo­nes ile an­laş­ma­ya var­dı. Jo­nes 25 ya­şın­da ve 2.11 met­re bo­yun­da. Jo­nes, ge­çen se­zo­nu Cle­ve­land Ca­va­li­ers’da ta­mam­la­mış­tı. A.Gü­cü’ne ka­pa­ma PFDK, A.Gü­cü Ku­lü­bü’ne ge­çen haf­ta­ki Kay­se­ri ma­çın­da ta­raf­tar­la­rı­nın se­bep ol­du­ğu sa­ha olay­la­rı se­be­biy­le 1 maç sa­ha ka­pa­ma ce­za­sı ver­di. Ku­rul, ay­rı­ca Kon­ya’nın ho­ca­sı Gi­ray Bu­lak’a da İs­tan­bul BB ma­çın­da mü­sa­ba­ka ha­ke­mi­ne ha­ka­re­ti ne­de­niy­le 4 res­mi mü­sa­ba­ka­dan men ce­za­sı kes­ti. Vil­lar­re­al’de şok var İs­pan­ya Kral Ku­pa­sı 4. tur ilk ma­çın­da 3. lig ta­kım­la­rın­dan Po­li Eji­do’ya dep­las­man­da 5-0 ye­ni­len Vil­lar­re­al’de şok ya­şa­nı­yor. Ni­hat Kah­ve­ci’nin sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le yer al­ma­dı­ğı maç için Mar­ca ga­ze­te­si, 7 ay son­ra ilk de­fa ye­nil­gi gö­ren Vil­lar­re­al’in “ta­ri­hi bir mağ­lu­bi­yet­le yı­kıl­dı­ğı­nı” ifa­de et­ti. Yı­lın aday­la­rı bel­li ol­du FI­FA, “Yı­lın En İyi Fut­bol­cu­su” aday­la­rı­nı açık­la­dı. Ara­lık ayı ba­şın­da 3’e in­di­ri­le­cek olan isim­ler ara­sın­da Ade­ba­yor, Ars­ha­vin, Bal­lack, Buf­fon, Ca­sil­las, De­co, Drog­ba, Eto’o, Fab­re­gas, Ger­rard, Ka­ka, Lam­pard, Mes­si, Ri­bery, Cris­ti­ano Ro­nal­do, Terry, Fer­nan­do Tor­res, Da­vid Vil­la gi­bi yıl­dız­lar bu­lu­nu­yor. Hal­ter­de se­çim gü­nü Hal­ter Fe­de­ras­yo­nu’nun 1. Ma­li ve 2. Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu, bu­gün An­ka­ra’da ya­pı­la­cak. Ge­nel ku­rul­da, mev­cut baş­kan Dr. Ha­san Ak­kuş ve Doç. Dr. Uğur Gü­nel baş­kan­lık için mü­ca­de­le ede­cek. Sa­at 10.00’da baş­la­ya­cak ge­nel ku­rul­da ço­ğun­luk sağ­la­na­maz­sa ya­rın ay­nı sa­at­te top­la­nı­la­cak ve ço­ğun­luk aran­ma­ya­cak. Hi­pod­rom’da he­ye­can At ya­rış­la­rın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Cum­hu­ri­yet ku­pa­la­rı ya­rın ya­pı­la­cak ko­şu­lar­la sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak. An­ka­ra 75. Yıl Hi­pod­rom’un­da sa­at 15.00’de baş­la­ya­cak ko­şu­la­ra, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile dev­let ba­kan­la­rı, dev­let pro­to­ko­lü ve bü­yü­kel­çi­lik­le­rin da­vet edil­di­ği öğ­re­nil­di. Meh­met Okur ga­lip NBA’de Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun for­ma­sı­nı giy­di­ği Or­lan­do Ma­gic, sa­ha­sın­da Za­za’nın ta­kı­mı At­lan­ta’ya 99-85 ye­ni­lir­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 13 sa­yı, 8 ri­ba­unt ve 1 asist­lik per­for­mans gös­ter­di. Za­za ise 12 da­ki­ka sa­ha­da ka­lıp 8 sa­yı üret­ti. Sa­ha­sın­da Den­ver Nug­gets’ı 98-94 ye­nen Utah’ta Meh­met Okur 13 sa­yı, 10 ri­ba­unt, 3 asist­lik per­for­mans ser­gi­le­di. TBL’de 2 de­ği­şik­lik Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nin 3. haf­ta­sın­da ya­rın 17.00’de oy­na­na­ca­ğı açık­la­nan Sel­çuk Üni­ver­si­te­si-Efes kar­şı­laş­ma­sı­nın baş­la­ma saa­ti 16.00 ola­rak de­ğiş­ti­ril­di. Yi­ne ya­rın oy­na­na­ca­ğı be­lir­ti­len F.Bah­çe Ül­ker-Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kar­şı­laş­ma­sı ise 2 Ka­sım Pa­zar gü­nü sa­at 14.00’e alın­dı. Ec­za­cı’yı Gü­neş çarp­tı Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde­ki önem­li maç­ta Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta, Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va’yı ken­di evin­de 3-0 mağ­lup et­ti. 72 da­ki­ka sü­ren mü­ca­de­le­yi Va­kıf­bank, 25-17, 25-17, 25-23’lik set­ler­le ka­zan­dı. 3. Lig’de dün TFF 3. Lig 3. Grup’ta 10. haf­ta maç­la­rın­dan 3’ü dün oy­nan­dı. Alı­nan so­nuç­lar şöy­le: Or­han­ga­zis­por-Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si: 1-1, Düz­ces­por-Uşaks­por: 1-0, Ke­çi­ören­gü­cü-Tav­şan­lı Bld. TKİ Lin­yits­por: 0-0.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 90065
  % 0.36
 • 4.8328
  % -0.05
 • 5.6574
  % -0.05
 • 6.3803
  % -0.53
 • 192.889
  % -0.26
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT