BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > E­sen­ler’e Kı­zı­lay şu­be­si

E­sen­ler’e Kı­zı­lay şu­be­si

Kı­zı­lay’ın ül­ke­miz­de kan ba­ğış­çı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak için baş­lat­tı­ğı “Bir mil­yon iyi in­san” kam­pan­ya­sı­na, şim­di­ye ka­dar en bü­yük des­te­ği Esen­ler ver­di.Kı­zı­lay’ın ül­ke­miz­de kan ba­ğış­çı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak için baş­lat­tı­ğı “Bir mil­yon iyi in­san” kam­pan­ya­sı­na, şim­di­ye ka­dar en bü­yük des­te­ği Esen­ler ver­di. Or­ga­ni­zas­yo­na “Esen­ler’den 5 bin iyi in­san” kam­pan­ya­sı ile ka­tı­lan il­çe­de, Kı­zı­lay şu­be­si­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. Ke­mer Ma­hal­le­si Şa­hin­bey Cad­de­sin­de hiz­me­te baş­la­yan Kı­zı­lay Esen­ler Şu­be­si’nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Kay­ma­kam Na­zım Ma­de­noğ­lu, “Be­le­di­ye­mi­zin kat­kı­la­rı ile şu­be­mi­zi aç­tık. Ye­ri ol­ma­dan gü­zel ça­lış­ma­la­ra im­za atan Esen­ler Şu­be­si’nin, bun­dan son­ra da­ha gü­zel iş­ler ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ba­şı­mı­za bir dert, bir sı­kın­tı, bir afet gel­se ilk baş­vu­ra­ca­ğı­mız yer, ilk ak­lı­mı­za ge­len yer Kı­zı­lay’dır. Va­tan­daş ola­rak bi­ze dü­şen de, zor gü­nü­müz­de bi­zim ya­nı­mız­da olan bu kök­lü ku­ru­mu­mu­za iyi gü­nü­müz­de des­tek ol­mak­tır” de­di. Esen­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öca­lan da, “Ger­çek­ten her za­man, her tür­lü olum­suz­lu­ğa ha­zır ol­ma­lı­yız. İş­te Kı­zı­lay böy­le bir ku­rum. Dep­rem, sel gi­bi her tür­lü afet­te ya­nı­mız­da olan bu ku­ru­mu­mu­zu ya­şat­ma­mız, onun ya­nın­da ol­ma­mız ge­re­kir” şek­lin­de ko­nuş­tu. Kı­zı­lay Esen­ler Şu­be Baş­ka­nı Ke­nan Genç ise Kı­zı­lay’ın 140 yıl­dır mer­ha­met eli­ni ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne uzat­tı­ğı­nı kay­det­ti ve “Siz­le­rin des­te­ği ile bun­dan son­ra da uzat­ma­ya de­vam ede­cek” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tö­re­nin ar­dın­dan kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’na ge­çil­di. Bu­ra­ya ku­ru­lan ça­dır­da 3 gün­lük kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öca­lan ve Şu­be Baş­ka­nı Genç, kan ve­re­rek kam­pan­ya­ya ka­tı­lan ilk isim­ler ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT