BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Önü­müz­de­ki se­ne de yaz kamp­la­rı sü­re­cek

Önü­müz­de­ki se­ne de yaz kamp­la­rı sü­re­cek

Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si’nin Fet­hi­ye’de 10 haf­ta bo­yun­ca 1’er haf­ta­lık pe­ri­yot­lar­da dü­zen­le­di­ği yaz kam­pı­nın ka­pa­nış tö­re­ni İs­tan­bul Gös­te­ri ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­len­di.Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si’nin Fet­hi­ye’de 10 haf­ta bo­yun­ca 1’er haf­ta­lık pe­ri­yot­lar­da dü­zen­le­di­ği yaz kam­pı­nın ka­pa­nış tö­re­ni İs­tan­bul Gös­te­ri ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­len­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen’in de ka­tıl­dı­ğı ge­ce­de; öğ­ren­ci­le­re, fo­toğ­raf al­bü­mü ve kamp bel­ge­se­li da­ğı­tıl­dı. Önü­müz­de­ki yaz da kam­pın de­vam ede­ce­ği­ni ve ka­tı­lı­mın en az 2 bin ki­şi ola­ca­ğı­nı müj­de­le­yen Baş­kan Er­zen; “Ço­cuk­lar bi­zim ya­rın­la­rı­mız­dır. Dü­zen­le­di­ği­miz yaz kam­pı ile ço­cuk ve genç­le­ri­mi­zin din­len­me­le­ri­ni sağ­la­dık. Mut­lu, sağ­lık­lı ve bir­lik­te ya­şa­ma­yı bi­len, çağ­daş, ki­şi­lik sa­hi­bi, üret­ken bi­rey­ler ye­tiş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­duk” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ge­ce­de Onur Akın da bir kon­ser ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT