BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tuz­la’da “Ta­rih Di­zi­si” faaliyetleri

Tuz­la’da “Ta­rih Di­zi­si” faaliyetleri

Tuz­la Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve her ay ta­ri­he geç­miş bir pa­di­şa­hın ha­ya­tı­nı ko­nu ala­cak olan ‘Ta­rih Di­zi­si’ et­kin­lik­le­ri­nin ilk is­mi Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ol­du.Tuz­la Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ve her ay ta­ri­he geç­miş bir pa­di­şa­hın ha­ya­tı­nı ko­nu ala­cak olan ‘Ta­rih Di­zi­si’ et­kin­lik­le­ri­nin ilk is­mi Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ol­du. Tal­ha Uğur­lu­el ve Re­ha Yep­rem’in ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen söy­le­şi­yi din­le­me­ye ge­len Tuz­la­lı­lar sa­lo­nu tı­ka ba­sa dol­dur­du. Türk ta­ri­hi­nin en bü­yük pa­di­şah­la­rın­dan olan Ka­nu­ni’nin ha­yat tar­zı, za­fer­le­ri ve mi­ras bı­rak­tı­ğı ta­ri­hi eser­le­ri hak­kın­da Tuz­la­lı­la­rı bil­gi­len­di­ren ko­nuş­ma­cı­lar, ge­len­le­rin ta­ri­he olan il­gi­sin­den ol­duk­ça mem­nun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT