BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze ­Bo­ğa­zi­çi” ki­ta­bı ta­nı­tıl­dı

“Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze ­Bo­ğa­zi­çi” ki­ta­bı ta­nı­tıl­dı

Tür­ki­ye A­nıt Çev­re Tu­rizm De­ğer­le­ri­ni Ko­ru­ma Vak­fı (TAÇ) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­i­re Baş­kan­lı­ğın­ca bas­kı­sı ya­pı­lan 2 cilt­lik “Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Bo­ğa­zi­çi” ad­lı ki­tap ta­nı­tıl­dı.Tür­ki­ye A­nıt Çev­re Tu­rizm De­ğer­le­ri­ni Ko­ru­ma Vak­fı (TAÇ) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­i­re Baş­kan­lı­ğın­ca bas­kı­sı ya­pı­lan 2 cilt­lik “Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Bo­ğa­zi­çi” ad­lı ki­tap ta­nı­tıl­dı. Mal­ta Köş­kü’n­de dü­zen­le­nen ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si 1. Baş­kan Ve­ki­li Ah­met Se­la­met, İs­tan­bul’un en gü­zel ye­ri­nin Bo­ğa­zi­çi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ki­tap­ta, İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nın ta­rih­ten bu­gü­ne ka­dar ge­len en gü­zel ya­pı­la­rın­dan Dol­ma­bah­çe, Çı­ra­ğan ve Bey­ler­be­yi sa­ray­la­rı, Ih­la­mur ve Kü­çük­su ka­sır­la­rı i­le ta­ri­hi ya­lı­lar da fo­toğ­raf ve mi­ma­ri ö­zel­lik­le­riy­le ge­niş yer a­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT