BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SATRANÇ TAHTASI

SATRANÇ TAHTASI

F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, ar­ka­sın­da­yız de­di­ği A­ra­go­nes’in ar­ka­sın­dan iş­ler çe­vi­ri­yor.“As­la pes et­mem” di­yen İs­pan­yol i­se ta­kım­dan çok, a­la­ca­ğı pa­ra­yı dü­şü­nü­yorSORUN 4 MİLYON EURO Sı­kın­tı­lı bir se­zon ge­çir­mek­te o­lan F.Bah­çe’de yö­ne­tim i­le Tek­nik Di­rek­tör Lu­is A­ra­go­nes a­ra­sın­da­ki ge­liş­me­ler a­de­ta bir sat­ranç o­yu­nu­na dön­dü. Ka­mu­o­yu­na yap­tık­la­rı a­çık­la­ma­lar­da bir­bir­le­ri­ne des­tek ve­ren ta­raf­lar, giz­li ka­pak­lı he­sap­lar i­çin­de. Bek­le­ne­ni ve­re­me­yen A­ra­go­nes’e, “Ho­ca­mı­zın ar­ka­sın­da­yız” di­ye­rek des­tek ve­ren yö­ne­tim, İs­pan­yol’un is­ti­fa et­me­si i­çin fır­sat kol­lar­ken, tek­nik di­rek­tör a­ra­yış­la­rı­nı da sür­dü­rü­yor. Ay­rı­lık ha­lin­de 6 mil­yon e­u­ro is­te­yen A­ra­go­nes’ten 2 mil­yon e­u­ro ö­de­ye­rek kur­tul­ma­yı p­lan­la­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, Mir­ce­a Lu­ces­cu i­le de te­mas­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­mış du­rum­da. OCAK VEYA SEZON SONU Ro­man­ya’nın en çok sa­tan s­por ga­ze­te­si P­ros­por, Lu­ces­cu’nun İs­tan­bul’da F.Bah­çe­li yet­ki­li­le­ri i­le ön gö­rüş­me yap­tı­ğı­nı ya­zar­ken, A­ziz Yıl­dı­rım’ın Ru­men ho­ca­ya o­cak a­yın­da gö­reve gel­me­si­ni tek­lif et­ti­ği­ni ö­ne sür­dü. Bu za­ma­na ka­dar A­ra­go­nes’ten kur­tul­ma­ya ça­lı­şa­cak o­lan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ak­si tak­dir­de se­zon so­nun­da İs­pan­yol ho­ca i­le yol­la­rı a­yı­ra­cak. Her fır­sat­ta gö­re­vi­nin ba­şın­da ol­du­ğu­nu ve ay­rıl­ma­yı dü­şün­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren A­ra­go­nes i­se ka­ri­ye­ri­ne göl­ge dü­şür­me­mek i­çin kol­tu­ğu­nu bı­rak­mı­yor. Yi­ne de 6 mil­yon e­u­ro­luk ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­ril­se İs­pan­yol ül­ke­si­ne dön­me­ye ha­zır. Ya­ni i­ki ta­ra­fın da der­di pa­ra. > M. Emin ULUÇ KA­ZIM’IN CE­ZA­SI KE­SİL­Dİ F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, son haf­ta­lar­da hır­çın ta­vır­la­rıy­la dik­kat çe­ken, son ola­rak A.Gü­cü’yle oy­na­nan ku­pa ma­çın­da da yar­dım­cı ha­ke­me küf­ret­ti­ği için kır­mı­zı kart gö­ren Ka­zım’a pa­ra ce­za­sı kes­ti. Yö­ne­tim, ku­lü­bün si­te­sin­den, “Bu tip dav­ra­nış­lar bun­dan son­ra da ce­za­lan­dı­rı­la­cak­tır” de­ni­le­rek isim ver­me­den ce­za­yı du­yur­du. F.BAHÇE NOTLARI Gök­han iğ­ney­le Sol ayak bi­le­ğin­de­ki sa­kat­lık ne­de­niy­le sı­kın­tı­lı olan Gök­han Gö­nül, ilk 11’de çık­ma­sı bek­le­nen Es­ki­şe­hir dep­las­ma­nın­da da iğ­ney­le oy­na­ya­cak. A.Gü­cü ile oy­na­nan ku­pa ma­çın­da din­len­me fır­sa­tı bu­lan genç yıl­dı­zın tam ola­rak iyi­leş­me­di­ği ve iğ­ney­le mü­ca­de­le ede­ce­ği öğ­re­nil­di. Ön­der’in de sa­kat ol­ma­sı ne­de­niy­le Ara­go­nes, Gök­han’ı oy­nat­mak zo­run­da ka­lı­yor. Lu­ga­no git­mi­yor F.Bah­çe’nin lej­yo­ner­le­ri­ne trans­fer tek­lif­le­ri ya­ğı­yor an­cak oyun­cu­lar sa­rı-la­ci­vert­li ta­kım­dan ay­rıl­ma­yı dü­şün­mü­yor. Güi­za ve Dei­vid’in ar­dın­dan, tek­lif alan Lu­ga­no da F.Bah­çe’de mut­lu ol­du­ğu­nu ve ay­rıl­ma­yı dü­şün­me­di­ği­ni söy­le­di. Uru­gu­ay­lı yıl­dız, se­zon so­nun­da bi­te­cek olan söz­leş­me­si­ni uzat­mak is­te­di­ği­ni be­lir­tir­ken me­na­jer Fi­ger F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi ile gö­rüş­me­le­ri sür­dü­rü­yor. Tü­mer kor­ku­su F,Bah­çe’de, A.Gü­cü ma­çın­da sa­kat­la­nan Tü­mer Me­tin’in du­ru­mu­nun cid­di ola­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Bu se­zon ilk kez ön­ce­ki ak­şam Baş­kent eki­bi­ne kar­şı for­ma gi­yen Tü­mer’in es­ki sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­ti­ği ifa­de edil­di. Tec­rü­be­li oyun­cu­nun ka­sı­ğın­da­ki prob­lem ne­de­niy­le uzun sü­re sa­ha­lar­dan uzak ka­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT