BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ustaların farkı

Ustaların farkı

Bu For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı, bil­has­sa “üç bü­yük­ler” ne­den­se faz­la cid­di­ye al­mı­yor... Ta ki, fi­nal­de kay­bet­tik­le­rin­de diz­le­ri­ni dö­vüp, baş­la­rı­nı taş­la­ra vu­run­ca­ya ka­dar...Bu For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı, bil­has­sa “üç bü­yük­ler” ne­den­se faz­la cid­di­ye al­mı­yor... Ta ki, fi­nal­de kay­bet­tik­le­rin­de diz­le­ri­ni dö­vüp, baş­la­rı­nı taş­la­ra vu­run­ca­ya ka­dar... Ka­çan ba­lı­ğın bü­yük ol­du­ğu­nu an­la­dık­la­rın­da ise iş iş­ten geç­miş olu­yor... Ne­den mi ya­zı­yo­ruz bun­la­rı? İş­te dün ge­ce­ki İnö­nü’de­ki kar­şı­laş­ma si­ze... *** F.Bah­çe’nin ve G.Sa­ray’ın An­ka­ra’da­ki ye­dek kad­ro­la­rı ile ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­yı, dün ay­nen Be­şik­taş da ya­şa­dı... De­niz­li gel­dik­ten son­ra gök­le­re çı­kar­dı­ğı­mız si­yah-be­yaz­lı ta­kım, An­tal­ya kar­şı­sın­da bil­has­sa ilk ya­rı­da tam bir “seb­ze çor­ba­sı” gi­biy­di... Ki­min ne­re­de oy­na­dı­ğı­nı an­la­ya­ma­dık... Kim ne gö­re­vi üst­len­miş, kim gol­cü, kim sa­vu­nu­cu, kar­ma ka­rı­şık­tı or­ta­lık... Üs­te­lik, Be­şik­taş’ın en ha­şa­rı, en iti­raz eden, en ag­re­sif ada­mı Ser­dar Öz­kan da kap­tan ya­pıl­mış­tı... Ya­zık­tır İb­ra­him To­ra­man‘a... Ada­mı, te­ca­vüz­cü gi­bi dış­la­ma­nın an­la­mı ne­dir? Alt ta­ra­fı o, Si­nan En­gin‘in be­ğen­me­di­ği söz­ler sarf et­miş, onun oto­ri­te­si­ni sars­mış... *** Sa­de­ce bu say­dık­la­rı­mız sı­rıt­ma­dı Be­şik­taş’ta... Esas prob­lem Bo­bo - Ho­los­ko iki­li­sin­de... Haf­ta­lar­dır form­suz­luk­la­rıy­la tri­bün­le­rin sab­rı­nı ta­şır­mak üze­re­ler... Fut­bo­lu unut­muş­ça­sı­na, mü­ca­de­le kaç­kı­nı bu iki gol­cü, ile­ri­de Be­şik­taş’ın trans­fer po­li­ti­ka­sı­nı göz­den ge­çir­me­yi ge­rek­ti­re­cek ha­re­ket­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam edi­yor... Or­ta sa­ha­da Uğur İn­ce­man da, ve­ri­len fır­sat­la­rı eli­nin ter­siy­le iti­yor ade­ta... Bi­raz koş be kar­de­şim... Ça­lış, di­din... Ay­nen Ali Tan­do­ğan gi­bi uyu­şuk fut­bo­luy­la saç baş yol­dur­du bu oyun­cu... Da­ha bir­kaç gün ön­ce Si­vass­por’un güç­lü ada­mı Meh­met Yıl­dız ile gö­ğüs göğ­se çar­pı­şan İb­ra­him To­ra­man, dün de, An­tal­yas­por’un peh­li­van ya­pı­lı sant­rfo­ru Ser­gey ile ina­nıl­maz bir bo­ğuş­ma içi­ne gir­di... Za­ten ge­ce­nin en renk­li iki­li­si de bun­lar­dı... *** İkin­ci ya­rı­ya Cis­se ve Tel­lo de­ği­şik­li­ği ile çı­kan Be­şik­taş, si­yah-be­yaz­lı ta­kı­ma ha­re­ket ge­tir­di... Us­ta­la­rın far­kı çık­tı or­ta­ya Po­zis­yon zen­gin­li­ği tri­bün­le­ri de ateş­le­di... Üs­te­lik An­tal­yas­por’da, Ser­gey‘i çı­ka­ra­rak mağ­lu­bi­ye­te ça­nak tut­tu... Ve so­nun­da bek­le­nen gol Cis­se‘den gel­di... Ar­ka­sın­dan Ho­los­ko, Tel­lo işi sağ­la­ma al­dı... Böy­le­ce Be­şik­taş, se­vim­siz tab­lo­nun iz­le­ri­ni, tek dev­re­de si­li­ver­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT