BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > To­kat’ın to­kadı!..

To­kat’ın to­kadı!..

Dün­kü ga­ze­te­ler­den bir ha­ber: “To­kat Be­le­di­ye­si Plev­nes­por, Er­kek­ler Vo­ley­bol Aro­ma Bi­rin­ci Li­gi’nde Ga­la­ta­sa­ray’ı 3 - 0 yen­di.”Dün­kü ga­ze­te­ler­den bir ha­ber: “To­kat Be­le­di­ye­si Plev­nes­por, Er­kek­ler Vo­ley­bol Aro­ma Bi­rin­ci Li­gi’nde Ga­la­ta­sa­ray’ı 3 - 0 yen­di.” El­bet­te, vo­ley­bo­lun, bas­ket­bo­lun “fut­bol gi­bi” Ana­do­lu’ya ya­yıl­ma­sı, ora­da­ki ta­kım­la­rın bu branş­lar­da “Türk Spo­ru’nun en bü­yük ku­lüp­le­ri­nin ta­kım­la­rı­nı yen­me­le­ri”, spo­ru­muz, Ana­do­lu­muz adı­na “gü­zel” hem de “çok gü­zel” bir ge­liş­me!.. Ne var ki, ola­ya, “vo­ley­bo­lu Tür­ki­ye’ye ge­ti­ren” ve “çok uzun yıl­lar bu spo­ra ön­cü­lük ede­rek on­ca şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı mü­ze­si­ne ta­şı­yan, Av­ru­pa’lar­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden” Ga­la­ta­sa­ray açı­sın­dan bak­tı­ğı­mız­da, tam bir “ka­ra tab­lo” var or­ta­da!.. Fa­ruk Sü­ren - Meh­met Can­sun iki­li­si­nin “mâ­li ola­rak” Ga­la­ta­sa­ray’ı mah­vet­ti­ği dö­nem­ler­den be­ri “Ga­la­ta­sa­ray vo­ley­bol­da hem de kız­lı er­kek­li ola­rak sü­rüm sü­rüm sü­rü­nü­yor”, ner­dey­se!.. Bas­ket­bol­da da “böy­le” idi, ama “Ül­ker spon­sor­lu­ğu” sa­rı - kır­mı­zı­lı ta­kı­ma, “ağa­bey­le­rin de kat­kı­sı ile” ha­yat ver­di!.. “Sa­lon spor­la­rın­dan ge­len” Fa­ruk Sü­ren’le­rin, Öz­han Ca­nay­dın’la­rın baş­kan­lık dö­nem­le­rin­de “alı­nıp da, hiç­bir işe ya­ra­ma­dan gön­de­ri­len” on­ca fut­bol­cu­dan “iki­şer ta­ne­si­ne har­ca­nan pa­ra” bu branş­la­ra ay­rı­la­bil­se, ve­ri­le­bil­se, ko­ca Ga­la­ta­sa­ray “ye­nil­mez ar­ma­da ol­du­ğu” bu branş­lar­da “bu” hâl­le­re dü­şer miy­di?.. Ne ya­zık ki, “yıl­lar­dır”, ko­ca Ga­la­ta­sa­ray, vo­ley­bol ta­kım­la­rı­na “doğ­ru dü­rüst” büt­çe ayı­ra­ma­dı­ğı gi­bi, on­la­rı “yer­ler­de sü­rün­mek­ten kur­ta­ra­cak” bi­rer spon­sor bi­le bu­la­mı­yor!.. On­ca “Ga­la­ta­sa­ray­lı bü­yük iş ada­mı” var­ken, on­ca hat­ta “bu ta­kım­lar­da spor yap­mış” pat­ron var­ken!.. Ne­den?.. Çün­kü, Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­asın­da “bir­lik ve be­ra­ber­lik” yok!.. Çün­kü, Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası “he­ye­ca­nı­nı ve ru­hu­nu” kay­bet­miş!.. Çün­kü, Ga­la­ta­sa­ray’ın “son dö­nem” baş­kan­la­rı, “ca­mi­ayı to­par­la­ma, ca­mi­aya he­ye­can ve ruh aşı­la­ma” ko­nu­sun­da, “üzer­le­ri­ne dü­şen gö­rev­le­ri ve so­rum­lu­luk­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­cek çap ve ev­saf­ta ol­ma­dık­la­rı­nı gös­ter­mek­ten” öte­ye ge­çe­me­di­ler!.. Çün­kü, Ga­la­ta­sa­ray’ın son dö­nem baş­kan­la­rı “tam ter­si­ne”, se­çim ka­za­na­bil­mek için “ca­mi­ayı bö­lüp par­ça­la­ma­yı, hi­zip­leş­me­yi bir araç gi­bi” kul­lan­dı­lar!.. Çün­kü, son dö­nem Ga­la­ta­sa­ray baş­kan­la­rı, me­se­la bir Ali Şen, bir Aziz Yıl­dı­rım ka­dar bi­le “fark” mey­da­na ge­ti­re­me­di­ler!.. Ben, “Öz­han Ca­nay­dın git­me­li, Ad­nan Po­lat baş­kan se­çil­me­li­dir” di­ye ya­zıp çi­zer­ken, “Po­lat’ın bu far­kı or­ta­ya ko­ya­bi­le­cek bir baş­kan ola­ca­ğı­na ina­nı­yor­dum”; ama şu ge­çen sü­re gös­ter­di ki, onun da “fark fi­lan ya­pa­ca­ğı” yok; “ba­şı sı­kı­şın­ca”, ken­din­den ön­ce­ki­ler gi­bi, bü­yük­le­re, “stat, Ri­va, kre­di, fa­iz ma­sal­la­rı” an­la­tı­lıp du­ru­yor, so­nuç; “spor­tif” alan­da, çok şey es­ki tas, es­ki ha­mam!.. Kaç de­fa sor­dum, ge­ne so­ru­yo­rum; me­se­la “sa­hi­bi ol­du­ğu” Ege Se­ra­mik’in ge­nel mü­dü­rü “ima­lat ve sa­tış­ta” bu ka­dar “ba­şa­rı­sız” bir dö­nem ge­çir­se, Po­lat, “Za­ten ye­ni fab­ri­ka­mız da ya­pı­lı­yor, bir gün el­bet o da bi­te­cek ve sab­re­de­lim, ge­nel mü­dü­rüm na­sıl ol­sa bir gün ba­şa­rı­lı ola­cak” di­ye bek­ler mi?.. Ama “iş Ga­la­ta­sa­ray’a ge­lin­ce” bek­le dur; bek­le dur ki, “fut­bol­da koy­du­ğun he­def­ler bi­rer bi­rer ha­yal ol­sun” ve “iş iş­ten geç­tik­ten son­ra” vur be­li­ne kaz­ma­yı; pe­ki ama böy­le bir ope­ras­yon, “iş iş­ten geç­tik­ten son­ra” ne işe ya­ra­ya­cak; bu yıl da bir “Ce­vat Ho­ca şan­sı” mı bek­le­ne­cek?..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT