BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin gü­cü

Tür­ki­ye’nin gü­cü

Ge­le­cek haf­ta sa­lı gü­nü ABD’nin ye­ni baş­ka­nı bel­li ola­cak. De­mok­rat Par­ti’nin ada­yı Oba­ma an­ket­ler­de ya­rı­şı ön­de gö­tü­rü­yor. Önü­müz­de­ki bir­kaç gün­de çok bü­yük bir sür­priz ol­maz­sa Oba­ma, ABD’nin ilk si­ya­hi baş­ka­nı ola­rak da ta­ri­he ge­çe­cek.Ge­le­cek haf­ta sa­lı gü­nü ABD’nin ye­ni baş­ka­nı bel­li ola­cak. De­mok­rat Par­ti’nin ada­yı Oba­ma an­ket­ler­de ya­rı­şı ön­de gö­tü­rü­yor. Önü­müz­de­ki bir­kaç gün­de çok bü­yük bir sür­priz ol­maz­sa Oba­ma, ABD’nin ilk si­ya­hi baş­ka­nı ola­rak da ta­ri­he ge­çe­cek. Tür­ki­ye se­çim ön­ce­sin­de Was­hing­ton’a tam bir çı­kar­ma yap­tı. ABD’nin ün­lü dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rın­dan Broo­kings Ens­ti­tü­sü ile Tür­ki­ye’nin par­la­yan yıl­dı­zı SE­TA Vak­fı’nın or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı­da, Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri ve böl­ge­sel so­run­lar tar­tı­şıl­dı. Was­hing­ton’da­ki kon­fe­ran­sın ana ko­nuş­ma­cı­sı, Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı bü­yü­kel­çi Ah­met Da­vu­toğ­lu idi. Prof. Dr. Ah­met Da­vu­toğ­lu, Tür­ki­ye’nin ye­ni dış po­li­ti­ka stra­te­ji­si­ni oluş­tu­ran isim­ler­den bi­ri­si. ABD’nin es­ki An­ka­ra bü­yü­kel­çi­le­rin­den Mark Par­ris’in “Tür­ki­ye’nin Kis­sin­ger’ı” ola­rak öv­dü­ğü Da­vu­toğ­lu Ho­ca, kon­fe­rans­ta il­giy­le din­len­di. Tür­ki­ye’nin 21.yüz­yıl­da böl­ge­sin­de ve Av­ras­ya’da oy­na­ya­ca­ğı kri­tik rol­le­re, dün­ya me­se­le­le­ri­ne ya­pa­ca­ğı kat­kı­la­ra dik­ka­ti çek­ti. Tür­ki­ye’nin dış po­li­ti­ka viz­yo­nu­nu ge­niş bir ufuk tu­ru ile an­lat­tı. Da­vu­toğ­lu, kon­fe­rans için gel­di­ği Was­hing­ton’da Be­yaz Sa­ray’da, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda ve Pen­ta­gon’da ABD yö­ne­ti­minden yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tü. Hem Oba­ma hem de Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti Baş­kan ada­yı McCa­in’in dış po­li­ti­ka da­nış­man­la­rı ile bi­ra­ra­ya gel­di. Böy­le­ce ye­ni ABD yö­ne­ti­min­de et­ki­li nok­ta­la­ra ge­le­cek isim­ler­le şim­di­den Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri ko­nu­sun­da ge­niş bir fi­kir te­ati­sin­de bu­lun­mak im­ka­nı ol­du. Ay­rı­ca Was­hing­ton’ın kal­bu­rüs­tü dış po­li­ti­ka ve Tür­ki­ye uz­man­la­rıy­la ya­pı­lan or­tak top­lan­tı­da da Tür­ki­ye’nin me­saj­la­rı bi­rin­ci el­den ABD ka­mu­oyu­na et­ki­li bi­çim­de ak­ta­rıl­dı. Da­vu­toğ­lu, Was­hing­ton’da bü­yük il­gi gör­dü. Tür­ki­ye’nin özel­lik­le kom­şu­la­rıy­la ge­liş­tir­di­ği “sı­fır prob­lem­li” iliş­ki­ler po­li­ti­ka­sı ABD’de bü­yük yan­kı ya­pı­yor. Ay­rı­ca Or­ta Do­ğu, Af­ga­nis­tan, Kaf­kas­lar ve İran ko­nu­la­rın­da­ki ara­bu­lu­cu­luk fa­ali­yet­le­ri; İs­ra­il-Fi­lis­tin, İran, İs­ra­il Su­ri­ye ve Pa­kis­tan-Af­ga­nis­tan ih­ti­laf­la­rın­da­ki et­ki­li ça­ba­la­rı bü­yük tak­dir top­lu­yor. Her­ke­sin gü­ve­ni­ni ka­zan­mış bir Tür­ki­ye var. Ül­ke­mi­zin ay­rı­ca BM Gü­ven­lik Kon­se­yi ge­çi­ci üye­si ol­ma­sı da bu pres­tij­li ve iti­bar­lı du­ru­mu­nun bir baş­ka gös­ter­ge­si­dir. Tür­ki­ye, böl­ge­sel bir güç ol­ma­nın öte­sin­de, kü­re­sel bir sü­per “soft po­wer” gö­rün­tü­sü ile de ışıl­dı­yor. Gü­cü­mü­zün ve po­tan­si­ye­li­mi­zin kıy­me­ti­ni bi­le­lim.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT