BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AMAN DİKKAT! Dolan­dı­rı­cı­la­ra kim­lik bil­gi­le­ri­ni­zi ver­me­yin

AMAN DİKKAT! Dolan­dı­rı­cı­la­ra kim­lik bil­gi­le­ri­ni­zi ver­me­yin

3 gün ön­ce sa­at 09:59’da cep te­le­fo­num­dan, adı­nın Za­fer Çe­lik ol­du­ğu­nu söy­le­yen bi­ri 0534 682 46 .. nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan ara­dı.3 gün ön­ce sa­at 09:59’da cep te­le­fo­num­dan, adı­nın Za­fer Çe­lik ol­du­ğu­nu söy­le­yen bi­ri 0534 682 46 .. nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan ara­dı. Ofis dı­şı­na çık­ma­mı ve çok önem­li bir ko­nu­da gö­rüş­me ya­pa­ca­ğı­mı­zı, bu ko­nu­yu kim­se­nin bil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­mın ve cep te­le­fon nu­ma­ra­mın te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den tes­pit edil­di­ği­ni; be­nim adı­ma 9 adet sah­te kim­lik dü­zen­len­di­ği­ni ve bir­çok ban­ka­dan yük­sek meb­lağ­lar­da kre­di çe­kil­di­ği­ni ifa­de et­ti. Hat­ta ba­zı olay­lar­da kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği şüp­he­le­ri­nin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı (Bu sı­ra­da ar­ka fon­da tel­siz se­si ge­li­yor...). T.C. Kim­lik nu­ma­ram kul­la­nı­la­rak GSM ope­ra­tör­le­rin­den hat alın­dı­ğı­nı, be­nim ve­re­ce­ğim kim­lik ve ad­res bil­gi­le­rim sa­ye­sin­de bu şa­hıs­la­rın yer­le­ri­ni tes­pit ede­bi­le­cek­le­ri­ni, kre­di kart­la­rı­nın ip­ta­li­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. Şu an­da Si­vas ve Ga­zi­an­tep’ten bu nu­ma­ra­la­ra ait sin­yal­le­rin uy­du üze­rin­den alın­dı­ğı­nı ve ta­kip edil­di­ği­ni söy­le­di. Be­nim, ken­di iyi­li­ğim için bir an ön­ce ken­di­si­ne is­te­di­ği bil­gi­yi ver­mem ge­rek­ti­ği­ni ıs­rar­la be­lirt­ti (pek za­ma­nı­nız kal­ma­dı di­ye ifa­de­ler kul­la­nı­yor)... “Si­zin em­ni­yet­te ça­lı­şıp ça­lış­ma­dı­ğı­nı­zı ne­re­den bi­le­yim?” di­ye sor­dum; An­ka­ra Ma­mak/Giz­li is­ti­ba­rat Ser­vi­sin­den 621172 Si­cil nu­ma­ra­sı­na sa­hip Za­fer Çe­lik ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. “Şu an­da ofis dı­şın­da­yım, bu bil­gi­le­ri not et­mem la­zım, bu yüz­den ofi­se dö­nü­yo­rum” de­dim ve ofi­se gel­dim... Söy­le­di­ği bil­gi­le­ri not et­tim. Bu sı­ra­da ken­di­si, “Ha­lil Bey, biz si­zi gün içe­ri­sin­de İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne al­dı­ra­ca­ğız” ifa­de­si­ni kul­lan­dı ve te­le­fo­nu ka­pat­tı. Ben he­men 155 po­lis im­da­tı ara­ya­rak, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün te­le­fo­nu­nu al­dım ve ara­dım, do­lan­dı­rı­cı­lık ma­sa­sı ile gö­rüş­tüm, bu du­ru­mu ken­di­le­ri­ne an­la­tım.. Gün­de 100 ki­şi­nin bu şek­li­de aran­dı­ğı­nı ve kim­lik bil­gi­le­ri­ne ula­şıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı­lar... Ara­nan 100 ki­şi­den 50’si­nin bu şe­kil­de mağ­dur edil­di­ği­ni ve do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti­ler. “Ta­nı­dık­la­rı­nı­zı lüt­fen uya­rın, biz­ler her tür­lü bil­gi­ye za­ten ula­şa­bi­li­riz.. Bu şe­kil­de bir ça­lış­ma şek­li­miz yok” di­ye­rek uya­rı­da bu­lun­du­lar... Aman dik­kat, sa­kın bil­gi ver­me­yin... > Ha­lil Yi­ğit >> “Da­ma­ca­na­lar sağ­lık­lı” Kö­şe­miz­de yer ver­di­ği­miz bir oku­yu­cu gö­rü­şün­de, su am­ba­laj­la­rı­nın da çe­şit­li teh­li­ke­le­re yol aç­tı­ğı be­lir­ti­lin­ce, Am­ba­laj­lı Su Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (SU­DER), ko­nu­ya şu şe­kil­de açık­lık ge­tir­di: “Bu id­di­ala­rın he­def al­dı­ğı am­ba­laj mal­ze­me­si po­li­kar­bon, sağ­lık­lı su­yun tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze ulaş­tı­rıl­ma­sı için uy­gun ve gü­ven­li am­ba­laj mal­ze­me­si­dir. Sek­tö­rü­müz­de kul­la­nı­lan am­ba­laj­lar, Türk Gı­da Ko­dek­si’ne uy­gun ola­rak T.C. Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­rek­li BPA ana­liz­le­ri ya­pıl­dık­tan son­ra yi­ne ba­kan­lı­ğın iz­ni ve de­ne­ti­mi al­tın­da­ki am­ba­laj te­sis­le­rin­de üre­til­mek­te­dir. Üret­ti­ği­miz su­lar T.C. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Yö­net­me­lik­le­ri­ne uy­gun­dur. İş­let­me­le­ri­miz Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ruh­sat­lan­dı­rıl­mak­ta ve te­sis­ler Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve il Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­li ola­rak de­net­len­mek­te­dir.” >> Mü­fet­tiş­-Öğ­ret­men ma­aş­la­rı Ön­ce İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­rin­den ge­len mek­tu­ba yer ver­dim. Bu mek­tup­ta; İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri­nin ma­aş­la­rı­nın, di­ğer mü­fet­tiş ma­aş­la­rıy­la mu­ka­ye­se bi­le edi­le­me­ye­ce­ği, öğ­ret­men ma­aş­la­rın­dan bi­le az ola­bil­di­ği, çok mağ­dur edil­dik­le­ri ve bu hak­sız­lı­ğa bir an ön­ce son ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor­du. Son­ra öğ­ret­men­ler­den mek­tup gel­di. Bun­da da, bir yan­lış an­la­şıl­ma ol­du­ğu, asıl mağ­dur edi­len­le­rin öğ­ret­men­ler ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor­du. Bu­nun üze­ri­ne, Mü­fet­tiş­ler­den çok sa­yı­da me­saj gel­di. Ko­nu­nun ye­te­rin­ce an­la­şıl­ma­dı­ğı, yan­lış ak­ta­rıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor ve yan­lış an­la­ma­la­rı ön­le­mek için ba­zı açık­la­yı­cı bil­gi­le­re yer ve­ri­li­yor. A.İ.O. “İl­köğ­re­tim Mü­fet­ti­şi ola­bil­mek için iki üni­ver­si­te bi­tir­dim, yük­sek li­sans yap­tım. Em­sa­lim öğ­ret­men ben­den faz­la ma­aş alı­yor. Ek ders­ten baş­ka, maa­şım dı­şın­da al­dı­ğım bir üc­ret yok. maa­şım ve ek der­sim­le bir­lik­te al­dı­ğım üc­ret, em­sa­lim öğ­ret­men ve mü­dür­den az­dır. Ko­nu ile il­gi­li bil­gi ve ma­aş bor­dro­la­rı­nı www.mu­fet­tis­ler.net ad­re­sin­den oku­ya­bi­lir­si­niz.” di­yor. İs­mi­nin ve­ril­me­si­ni is­te­me­yen bir mü­fet­tiş de, ko­nu ile il­gi­li ve­ri­len bil­gi­le­rin ek­sik ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve “Dört Yıl­lık Fa­kül­te me­zun­la­rı için­de, en az ma­aş alan ke­si­min öğ­ret­men­ler ol­du­ğu­nu ka­bul et­mek zo­run­da­yız. Öğ­ret­men­le­ri­miz­le hiç­bir so­ru­nu­muz yok­tur. Bi­la­kis he­pi­miz eği­tim­ci­yiz. Biz­ler İl­köğ­re­tim Mü­fet­ti­şi ola­bil­mek için, öğ­ret­men ol­duk­tan son­ra, ikin­ci bir fa­kül­te bi­tir­mek ve 4 sı­nav­dan geç­mek zo­run­day­dık. Üç yıl mü­fet­tiş yar­dım­cı­sı ola­rak ça­lış­mak­ta­yız” bil­gi­si­ni ve­ri­yor. Öğ­ret­men­le­rin gö­rüş­le­ri­ne ay­nen ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten İl­köğ­re­tim Mü­fet­ti­şi N. Gür­soy, ken­di­le­ri­nin baş­ka mü­fet­tiş­ler­le mu­ka­ye­se edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor: “De­net­le­ye­nin maa­şı de­net­le­nen­den da­ha az de­nil­me­si­ni as­la ka­bul et­mi­yo­rum. Bu sö­zü mün­fe­ri­ten söy­len­miş ve ama­cı­nı aşan bir söz ola­rak al­gı­lı­yo­rum. Çün­kü, İl­köğ­re­tim Mü­fet­ti­şi, di­ğer Ba­kan­lık­lar­da­ki mü­fet­tiş­ler­le kı­yas­lan­ma­lı­dır. Eğer eşit işe eşit üc­ret de­ni­li­yor­sa ki öy­le; bi­zim kı­yas­lan­ma­mız di­ğer ba­kan­lık mü­fet­tiş­le­ri ile ya­pıl­ma­lı­dır. Ül­ke­miz­de­ki öğ­ret­men­ler, di­ğer ül­ke öğ­ret­men­le­ri ile kı­yas­lan­dı­ğın­da en çok ça­lı­şan ve en az ma­aş alan ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da çok ge­ri­de­ler. Uma­rım ik­ti­dar sa­hip­le­ri 150 yıl­lık onur­lu bir geç­mi­şi olan İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­li­ği­ni hak et­ti­ği dü­ze­ye ge­ti­rir.” Yi­ne is­mi­ni be­lirt­me­yen bir Mü­fet­tiş de “İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri­nin yan öde­me­si yok­tur” di­ye­rek kız­gın­lı­ğı­nı be­lirt­miş: “Yan öde­me di­ye bah­set­ti­ği­niz, mü­fet­tiş ol­duk­tan son­ra alı­nan öde­me ise, bu­nun­la bir­lik­te an­cak öğ­ret­men ile ay­nı maa­şı al­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta­dır. Şu an Mü­fet­tiş Yar­dım­cı­lar 1130 YTL ci­va­rın­da ma­aş al­mak­ta­dır. Yol­luk ge­lir de­ğil­dir, gi­di­len yer­ler­de har­can­ma­sı için ve­ri­len öde­nek­tir. Bü­tün me­mur­lar bu hak­ka sa­hip­tir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT