BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İha­le ba­şı­na 10 mil­yon YTL rüş­vet al­mış­lar

İha­le ba­şı­na 10 mil­yon YTL rüş­vet al­mış­lar

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde­ki ba­zı yol ya­pım iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­ra­rak, rüş­vet al­dık­la­rı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan 46 zan­lı­dan 28’i tutuklandı.> Ba­ya­zıt Ce­be­ci AN­KA­RA İHA Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde­ki ba­zı yol ya­pım iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­ra­rak, rüş­vet al­dık­la­rı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan 46 zan­lı­dan 28’i tutuklandı. An­ka­ra po­li­si­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da; şe­be­ke­nin top­lam 12 fark­lı iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı­nı, 3 iha­ley­le il­gi­li usul­süz­lük yap­tık­la­rı, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne rüş­vet ver­dik­le­ri­ni, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de rüş­vet al­dık­la­rı­nı tes­pit et­ti. Zan­lı­lar­dan Kur­tu­luş Ş.’nin Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde baş­mü­hen­dis ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Zan­lı­lar ara­sın­da yer alan 1. lig­de­ki bir spor ku­lü­bü­nün baş­ka­nı­nın oğ­lu olan Cem Ka­mil A.’nın da 4 iha­ley­le il­gi­li gö­zal­tı­na alın­dı­ğı id­di­a edil­di. Zan­lı­la­rın iha­le ba­şı­na 5-10 mil­yon YTL hak­sız ka­zanç sağ­la­dık­la­rı, ka­mu gö­rev­li­si olan­lar­dan bi­ri­nin al­dı­ğı rüş­vet­ler­le Çan­ka­ya’da ev yap­tır­dı­ğı öne sü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT