BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Nisanur’un ölüm oyunu

Nisanur’un ölüm oyunu

Bur­sa İnegöl’de, evlerinde kurulu sa­lın­cağın ipi boynuna do­la­nan 3 ya­şın­da­ki ço­cuk beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.İne­göl’de, Os­ma­ni­ye Ma­hal­le­si Ha­cı Ah­met So­ka­ğı’nda Çağ­lar Apart­ma­nı’nın 3. ka­tın­da ika­met eden Nu­ri ve Ce­mi­le Kut­lu’nun tek ço­cuk­la­rı olan 3 ya­şın­da­ki Ni­sa­nur Kut­lu, ge­çen cu­mar­te­si ge­ce­si ev­le­rin­de ku­ru­lu sa­lın­cak­ta ayak­ta dur­mak su­re­tiy­le sal­lan­dı. Mi­nik Ni­sa­nur ayak­la­rı­nın al­tın­da­ki min­de­rin kay­ma­sı ne­ti­ce­sin­de den­ge­si­ni kay­be­dip dü­şer­ken, sa­lın­ca­ğın ipi boy­nu­na do­lan­dı. Kı­zı­nın boy­nu­na ipin do­lan­dı­ğı­nı gö­ren an­ne Ce­mi­le Kut­lu, mut­fak­tan kap­tı­ğı ek­mek bı­ça­ğı ile sa­lın­ca­ğın ipi­ni kes­ti. Bir müd­det ne­fes­siz ka­la­rak fe­na­la­şan Ni­sa­nur, he­men İne­göl Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. İlk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Bur­sa Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’ne sevk edi­le­rek yo­ğun ba­kı­ma alı­nan kü­çük kız, dün sa­bah ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İne­göl’e ge­ti­ri­len Ni­sa­nur’un ce­na­ze­si, Ye­ni­yö­rük kö­yün­de göz­yaş­la­rı ara­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT