BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SÜPER for­mül­ler

SÜPER for­mül­ler

İn­san­lar; son yıl­lar­da da­ha çok do­ğa­dan ge­len sağ­lık ve gü­zel­lik yön­tem­le­ri­ne iti­bar eder ol­du... Uz­man­lar; ger­çek ve öl­çü­lü re­çe­te­ler­de sa­kın­ca gör­mü­yor... İşi­ni­ze ya­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu for­mül­le­ri sak­la­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz;İn­san­lar; son yıl­lar­da da­ha çok do­ğa­dan ge­len sağ­lık ve gü­zel­lik yön­tem­le­ri­ne iti­bar eder ol­du... Uz­man­lar; ger­çek ve öl­çü­lü re­çe­te­ler­de sa­kın­ca gör­mü­yor... İşi­ni­ze ya­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu for­mül­le­ri sak­la­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz; GENÇ­LİK Bu ka­rı­şım si­zi genç ve zin­de tu­tu­yor... Ka­rı­şı­mı tü­ket­me­ye baş­la­dık­tan 2 gün son­ra et­ki­si­ni gör­me­ye baş­lı­yor­su­nuz. Vü­cut­ta­ki tok­sin­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­la­yan ka­rı­şım, ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı­na kar­şı da mü­kem­mel bir ko­ru­ma sağ­lı­yor. May­da­noz, li­mon ve su­yu ka­rış­tı­rıp blen­der­dan ge­çi­rin. Ha­zır­la­dı­ğı­nız bu ka­rı­şı­mı sa­bah aç kar­nı­na kah­val­tı­dan 15-20 da­ki­ka ön­ce için. 15 gün bo­yun­ca her sa­bah dü­zen­li ola­rak tü­ke­tin. MS HAS­TA­LI­ĞI MS (multiple skleroz) has­ta­la­rı ve MS’e kar­şı ön­le­yi­ci olan bit­ki Ana­do­lu buğ­da­yı­dır... Ya­rım lit­re su­ya bir avuç buğ­day atı­lır ve 6-7 da­ki­ka haş­la­nır... Da­ha son­ra ılı­ma­ya bı­ra­kıp ya­rı­sı­nı sa­bah kah­val­tı­sın­dan son­ra di­ğer ya­rı­sı­nı da öğ­len aç kar­nı­na içe­cek­si­niz ALZ­HE­İMER For­mü­lün te­mel mad­de­si ha­vuç... Ta­ze ola­rak sı­kıp, ge­ce yat­ma­dan ön­ce iç­me­niz öne­ri­li­yor. Alz­he­imer’in bi­rin­ci ev­re­sin­de ise o da or­ta­dan kal­kar. Alz­he­imer bir iki yıl­da de­ğil en er­ken 15 yıl ön­ce baş­lar ve or­ta­ya çık­tık­tan son­ra da geç kal­mış olur­su­nuz. Bu­nu ön­le­mek is­ti­yor­sa­nız za­man za­man bu ha­vuç su­yu­nu iç­me­li­si­niz... UNUT­KAN­LIK Bir ay ta­ze sı­kıl­mış ha­vuç su­yu uy­gu­la­ya­cak­sı­nız. Bu­nu gün­düz de içe­bi­lir­si­niz. Son­ra na­sıl bir ha­fı­za­ya sa­hip ol­du­ğu­nu­zu gö­re­cek­si­niz... ENER­Jİ Dem­len­miş si­yah ça­yın içi­ne (Çok dem­li ol­ma­ya­cak, açık ola­cak, po­şet çay ol­ma­ya­cak) ku­ru ka­ran­fil­le­ri atın. 2-3 da­ki­ka bek­le­yin ve ka­rış­tı­rıp için. İç­tik­ten 10 da­ki­ka son­ra sa­çı­nı­zın kö­kün­de bi­le da­hi kı­pır­dan­ma­yı his­se­de­cek­si­niz. Yor­gun­lu­ğu­nu­zun git­ti­ği­ni be­lir­gin şe­kil­de fark ede­cek­si­niz. TİR­YA­Kİ­LE­RE Sigaradan kur­tu­la­mı­yor­sa­nız, za­rar­la­rı­nı en aza in­dir­mek için olan for­mü­lün te­me­li te­re... Ay­da 5 kez bu­nu ya­pa­cak­sı­nız. 5 gün üst üs­te yap­tık­tan son­ra di­ğer aya ka­dar bir da­ha tü­ket­me­ye­cek­si­niz. 5 gün bo­yun­ca her gün bir bağ te­re ye­mek. An­cak sa­la­ta­ya kat­ma­dan, saf ola­rak tü­ke­te­cek­si­niz. Öğ­le­ne ka­dar ya­rı­sı­nı, öğ­le­den son­ra di­ğer ya­rı­sı­nı yi­ye­cek­si­niz ZA­YIF­LA­MA Sof­ra­ya otur­ma­dan 15 da­ki­ka ön­ce bir ye­mek ka­şı­ğı de­re­otu yer­se­niz, sof­ra­dan da­ha er­ken kal­kar­sı­nız. 10 da­ki­ka son­ra tok­luk his­si ar­ta­cak­tır. Da­ha az ye­mek yer­si­niz. Di­yet ya­pan­la­rın özel­lik­le ye­me­si ge­re­kir. Aç­lık duy­gu­su­na fren yap­tı­ran de­re­otu­dur. Hat­ta ye­mek ara­sın­da da yi­ye­bi­lir­si­niz. İş­ta­hı­nı­zın ya­vaş ya­vaş kalk­tı­ğı­nı gö­rür­sü­nüz. Cil­di­ni­ze “ha­yat” ve­rin! > Cil­di nem­len­dir­me­ye ne za­man baş­la­mak ge­re­kir? “-Müm­kün ol­du­ğun­ca er­ken bi­linç­len­me­niz­de fay­da var. Çev­re­sel fak­tör­le­rin et­ki­siy­le cilt gi­de­rek mat ve can­sız bir gö­rü­nüm alır bu yüz­den nem­len­di­ri­ci­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­li­si­niz.” > Nem­len­di­ri­ci krem­ler kı­rı­şık­lık­la­rı ön­le­ye­bi­lir mi? “-Ta­ma­men de­ğil. An­cak nem­len­di­ri­ci­ler, çev­re­sel fak­tör­ler ve su kay­bıy­la olu­şan er­ken yaş­lan­ma­yı ön­ler­ler. > Göz çev­re­si nem­len­di­ri­ci­le­ri kul­lan­mak ya­rar­lı mı­dır? Ya­rar­lı­dır, çün­kü göz çev­re­sin­de­ki de­ri yü­zün di­ğer kı­sım­la­rı­na oran­la da­ha in­ce­dir. Bu ay­nı za­man­da kı­rı­şık­lık­la­ra da­ha el­ve­riş­li an­la­mı­na ge­lir. > Söy­len­di­ği gi­bi su iç­mek cil­di nem­len­di­rir mi? “-Vü­cu­du­mu­zun yüz­de 70’i su­dur ve de bu­nun yüz­de 20’si de­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lır. Gün­de en az bir lit­re su iç­mek cil­di içe­ri­den te­miz­le­me­ye yar­dım eder.” Yap­rak­lı i­laç LAHANA A­me­ri­ka’da ya­pı­lan bir a­raş­tır­ma­ya gö­re, haf­ta­da bir gün la­ha­na yi­yen­le­rin ba­ğır­sak kan­se­ri ol­ma risk­le­ri üç­te i­ki o­ra­nın­da a­za­lı­yor... La­ha­na dol­ma­sı, la­ha­na sa­la­ta­sı, la­ha­na tur­şu­su, hat­ta la­ha­na çor­ba­sı ve ta­bi­i ki, kış ye­me­ği ka­pus­ka. La­ha­nay­la de­ği­şik ye­mek çe­şit­le­ri ya­pı­lı­yor ama en ya­rar­lı­sı onu çiğ ye­mek. Hat­ta ba­zı has­ta­lık­lar­da da su­yu­nu iç­mek. La­ha­na bol mik­tar­da B, C ve E vi­ta­mi­ni, po­tas­yum içe­ri­yor. Ya­ni, la­ha­na­da, iş­tah, sin­di­rim ve si­nir sis­te­mi için ge­rek­li olan B vi­ta­mi­ni, vü­cu­dun di­ren­ci­ni art­tı­ran C vi­ta­mi­ni, bü­yü­me ve üre­me için ge­rek­li olan E vi­ta­mi­ni, hüc­re­le­rin, kas­la­rın ve do­ku­la­rın ihtiyacı olan po­tas­yum bu­lu­nu­yor. KAN­SE­Rİ EN­GEL­LER Kan­da­ki şe­ker mik­ta­rı­nı dü­şü­rü­yor. Sa­rı­lık ve saf­ra ke­se­si has­ta­lık­la­rı­na ve as­tı­ma kar­şı fay­da­lı ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Ama onu son yıl­lar­da po­pü­ler kı­lan kan­ser­le iliş­ki­si. La­ha­na kan­ser hüc­re­le­ri­nin üre­me­si­ni en­gel­le­yen kim­ya­sal bir mad­de (iso­ti­oc­ya­na­tes) içe­ri­yor. ABD’de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re, haf­ta­da bir gün la­ha­na yi­yen­le­rin ba­ğır­sak kan­se­ri ol­ma risk­le­ri üç­te iki ora­nın­da aza­lı­yor. La­ha­na ay­rı­ca, vü­cut­ta bi­ri­ken ze­hir­li mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Kan­da­ki şe­ker mik­ta­rı­nı dü­şü­rü­yor. Ti­ro­it bez­le­ri­nin ak­ti­vi­te­si­ni ya­vaş­lat­tı­ğı için si­nir­li­ği­ği gi­de­ri­yor. Ama yi­ne ay­nı ne­den­le gu­atr has­ta­la­rı­nın kon­trol­lü ye­me­si ge­re­ki­yor. Bir de çiğ yen­di­ğin­de ba­zı du­yar­lı mi­de­ler­de şiş­kin­li­ğe yol aça­bi­li­yor. Bu du­rum­da içi­le­cek bir bar­dak kim­yon ça­yı ra­hat­la­tı­yor. Çor­ba­sı i­le di­yet İçer­di­ği her şe­yi tam ola­rak kor­du­ğu için, la­ha­na­yı pi­şir­me­den ye­mek­te son­suz ya­rar var... An­cak di­yet ya­pan­lar la­ha­na çor­ba­sı ile ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lu­yor... Çün­kü la­ha­na vi­ta­min açı­sın­dan zen­gin, ka­lo­ri açı­sın­dan fa­kir bir yi­ye­cek. 100 gram la­ha­na­da sa­de­ce 20 ka­lo­ri var... Bu ne­den­le de ki­lo ver­mek is­te­yen­ler, la­ha­na­dan ya­rar­la­na­bi­li­yor. Bol­ca la­ha­na sa­la­ta­sı ye­ne­rek ve öz­su­yu içi­le­rek, er­gen­lik si­vil­ce­le­ri, bron­şi­yal nez­le, ba­ğır­sak tem­bel­li­ği ve hat­ta ro­ma­tiz­mal ra­hat­sız­lık­la­ra kar­şı olum­lu so­nuç­lar alı­nı­yor... HAMALLIK YAPTIRMAYIN > Mus­ta­fa Dö­ver İHA Uz­man­lar, sırt çan­ta­sı­nın ge­li­şim ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da cid­di sağ­lık prob­lem­le­ri­nin oluş­ma­sı­na sebep ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. İn­san­da ge­li­şi­min ge­ce mey­da­na gel­di­ği­ni ama ço­cuk­lar­da bü­yü­me sü­re­ci­nin hem ge­ce hem de gün­düz de­vam et­ti­ğini be­lir­ten Dr. Cev­det Şa­hin, ağır sırt çan­ta­sı ta­şı­yan ço­cuk­lar­da bü­yü­me sü­re­ci de­vam et­ti­ği için tek ta­raf­lı ya­pı­lan yük­len­me­ler­de fi­zik­sel problemlere sebep ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ço­cuk­la­rın sırt çan­ta­la­rı­na her şe­yi dol­dur­du­ğu­nu, gü­nü­müz­de def­ter ka­li­te­si­nin yük­sel­me­si ne­de­niy­le ki­tap­la­rın da aşı­rı ağır­lık yap­tı­ğı­nı ifa­de eden Şa­hin, “Ve­li­ler, ço­cuk­la­rın çan­ta­sın­da ge­rek­siz ye­re ağır­lık oluş­tu­ra­cak şey­le­ri ta­şı­ma­sı­na izin ver­me­me­li. Öğ­ret­men­ler ve ve­li­ler bu ko­nu­da has­sas dav­ran­ma­lı. Ço­cu­ğun sırt böl­ge­sin­de de de­for­me ve bü­yü­me sü­re­ci de­vam et­ti­ği için fi­zik­sel problem or­ta­ya çı­ka­bi­lir” de­di. Be­yaz­la­ta­yım der­ken diş­le­ri­niz­den ol­ma­yın! Diş He­ki­mi As­lı Er­can­lı Ünal, pi­ya­sa­da sa­tı­lan diş be­yaz­lat­ma ma­cun­la­rı­nın as­lın­da diş­le­ri be­yaz­lat­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. “Si­ga­ra kul­la­nan ki­şi­le­re yö­ne­lik diş ma­cun­la­rı­nın, san­ki si­ga­ra­nın diş­le­re ver­miş ol­du­ğu za­ra­rı ön­le­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” di­yen Ünal, bu tip ma­cun­lar­da yo­ğun mik­tar­da aşın­dı­rı­cı mad­de­ler ol­du­ğu için uzun sü­re­li kul­la­nım­da diş mi­ne­si­ne ka­lı­cı za­rar­lar ve­re­bil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı ve “En doğ­ru diş ma­cu­nu ta­ma­men kla­sik ve her­han­gi bir özel­lik ba­rın­dır­ma­yan ve müm­kün­se için­de sod­yum lo­ril sül­fat (diş ma­cu­nu­na kö­pür­sün di­ye ko­nur ama ağız ku­ru­lu­ğu­na yol açar) bu­lun­ma­yan diş ma­cu­nu­dur’’ de­di. Ha­mi­le­le­re he­pa­tit test­le­ri ya­pıl­ma­lı Prof. Dr. Fa­tih Be­şı­şık, Tür­ki­ye’de her 20 ki­şi­den bi­ri­nin He­pa­tit B mik­ro­bu ta­şı­dı­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­na­rak, ha­mi­le ka­dın­la­ra mut­la­ka he­pa­tit B ve A tes­ti ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Prof. Dr. Be­şı­şık, An­tal­ya’da dü­zen­le­nen İç Has­ta­lık­la­rı Kon­gre­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’de her 20 ki­şi­den bi­ri­nin He­pa­tit B mik­ro­bu ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti, “Ge­be­lik­te mut­la­ka he­pa­tit B ve A aran­ma­lı­dır. Eğer bu ko­nu­da ge­rek­li ted­bir­ler alın­maz ise ço­cu­ğa bu­la­şa­bi­lir. Do­ğum­da ço­cu­ğa bu­la­şa­cak olur­sa da ço­cu­ğun ha­yat bo­yun­ca He­pa­tit B ile bir ara­da ol­ma ih­ti­ma­li yüz­de 90’la­ra eri­şi­yor” di­ye ko­nuş­tu. MAR­KET City­li­fe’tan üc­ret­siz do­ğal mak­yaj! Do­ğal ve sağ­lık­lı ha­ya­tın son trend­le­ri­ni müş­te­ri­le­riy­le bu­luş­tur­ma­ya de­vam eden City­li­fe, ka­sım ayı bo­yun­ca Lo­go­na Ser­ti­fi­ka­lı koz­me­tik ürün­le­riy­le ma­ğa­za­la­rın­da üc­ret­siz do­ğal mak­yaj uy­gu­la­ma­sı hiz­me­ti ve­re­cek. City­li­fe, koz­me­tik ürün­ler­de de do­ğal­lı­ğı ön pla­na çı­ka­rı­yor. City­li­fe, ay­nı za­man­da Lo­go­na Koz­me­tik ürün­le­rin­den 200 YTL ve üze­ri alış­ve­riş ya­pan her­ke­se bir­bi­rin­den fark­lı he­di­ye al­ter­na­tif­le­ri su­nu­yor. GÜNÜN YEMEĞİ Ar­pa­cık So­ğan­lı Ba­ha­rat­lı Yah­ni MALZEMELER: > 10 -12 a­det ar­pa­cık so­ğa­nı > 1 ki­lo kuş­ba­şı et > 150 g­ram te­re­ya­ğı > 2 çor­ba ka­şı­ğı sı­vı­yağ > 3 diş sa­rım­sak > 1 a­det ye­şil bi­ber > 50 - 60 g­ram ce­viz > ­Ya­rım de­met may­da­noz > 1 çay ka­şı­ğı ke­kik > 2 a­det def­ne yap­ra­ğı > 1 tat­lı ka­şı­ğı tuz > 2 su bar­da­ğı et su­yu > 2 çor­ba ka­şı­ğı do­ma­tes pü­re­si HAZIRLANIŞI: Sı­vı yağ ve te­re­ya­ğı­nın ya­rı­sı­nı bir ten­ce­re­de eri­tin. Et­le­ri ar­ka­lı ön­lü kı­zar­tın. Ka­lan te­re­ya­ğın­da ar­pa­cık so­ğan­la­rı, dö­vül­müş sa­rım­sa­ğı ve kı­yıl­mış ye­şil bi­be­ri pi­şi­rin. Ce­viz­le­ri, kı­yıl­mış may­da­noz­la­rı, ke­ki­ği, def­ne yap­ra­ğı­nı ve tu­zu ek­le­yip 3-4 da­ki­ka da­ha pi­şi­rin. Et su­yu­nu da bu ka­rı­şı­ma ek­le­yip kay­na­tın. Da­ha son­ra et­le­ri de ila­ve edip haş­la­yın. Pü­re ile ser­vis ya­pın. PÜF NOKTASI AH­ŞAP KA­ŞIK­LAR ­­Mut­fak­ta kul­la­nı­lan tah­ta ka­şık ve s­pa­tu­la­lar kı­sa sü­re­de ger­çek ren­gi­ni kay­be­der... ­Bu­nu ön­le­mek i­çin tah­ta ka­şık­la­rı du­ru su­da i­yi­ce ıs­lat­tık­tan son­ra kul­la­nın. İNCİ “-A­i­lem il­ko­kul­day­ken ‘Du­var ne renk ol­sun’ di­ye ba­na so­rar­dı, bu bir ço­cu­ğa ve­ri­le­bi­le­cek en bü­yük öz ­gü­ven... Bu şı­ma­rık bir gü­ven de­ğil­di ve ken­di­me o­lan gü­ve­ni­mi ku­maş­la­ra ve mal­ze­me­ye dök­tüm...” (...Tu­va­na Bü­yük­çı­nar / Mo­da­cı) SİZDEN GELENLER Tavsiyeniz (...Ya­se­min Po­lat’ın tav­si­ye­si) PAR­LAK SAÇ­LAR İ­ÇİN ­So­ğan su­yu ö­zel­lik­le u­zun ve düz saç­la­ra sü­per bir gö­rün­tü ve­ri­yor... ­Da­ha par­lak saç­lar i­çin so­ğan su­yuy­la saç­la­rı­nı­zı yı­ka­ya­bi­lir­si­niz... ­So­ğa­nın i­çin­de bu­lu­nan kü­kürt ka­fa­ta­sı de­ri­si i­çin çok bes­le­yi­ciy­miş... ­Bu yön­tem­den çe­ki­nen­ler i­çin so­ğan­lı saç los­yon­la­rı ö­ne­ri­li­yor a­ma ben de­ne­dim ve çok mem­nun ol­dum... ­Sağ­lık­lı gün­ler di­le­rim... Al­bü­mü­nüz (...Ko­ca A­i­le­si’nin al­bü­mü) MUHAMMED ENES “-­Ge­le­ce­ği­ni o­luş­tu­ra­cak her ye­ni gü­nün; bir ön­ce­ki gün­den da­ha gü­zel ol­ma­sı di­le­ğiy­le, mut­lu yıl­lar...” (...İn­ci & Meh­met Ko­ca) Mesajınız (...İ­rem­nur De­de’nin me­sa­jı) HAYATIN ÖNEMİ İn­san­lar ya­şa­ma­dık­ça, bu ha­ya­tı öğ­ren­me­dik­çe ne bir an­la­mı ka­lır, ne de sürp­ri­zi... İn­san­lı­ğa me­sa­jım; ha­ya­tın ö­ne­mi­ni an­la­ya­rak ya­şa­mak... BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT