BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > As­tım hak­kın­da so­ru­lar ve ce­vap­lar -2-

As­tım hak­kın­da so­ru­lar ve ce­vap­lar -2-

5-Ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­lir? As­tım­da ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın öl­çül­me­si ge­rek teş­his ge­rek­se te­da­vi­ye ce­va­bın de­ğer­len­di­ril­me­si açı­sın­dan bü­yük önem ta­şır.5-Ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­lir? As­tım­da ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın öl­çül­me­si ge­rek teş­his ge­rek­se te­da­vi­ye ce­va­bın de­ğer­len­di­ril­me­si açı­sın­dan bü­yük önem ta­şır. Spi­ro­met­re ile öl­çü­len so­lu­num fonk­si­yon­la­rın­da zor­lu ne­fes ver­me sı­ra­sın­da ya­pı­lan öl­çüm­le­rin sağ­lık­lı bi­rey­ler­le ya­pı­lan kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ve te­da­vi ile bu de­ğer­le­rin gös­ter­mek­te ol­du­ğu dü­zel­me de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. 6-Aler­ji na­sıl be­lir­le­nir? As­tı­ma se­bep ol­ma­sı muh­te­mel aler­ji­nin han­gi mad­de­ye kar­şı ge­liş­ti­ği­nin tes­pi­tin­de aler­ji de­ri test­le­ri kul­la­nı­lır. Ön kol ön yü­zü­ne ve­ya sır­ta del­me me­to­du ile uy­gu­la­nan de­ri tes­tin­de cilt­te­ki kı­zar­ma ve ka­bar­ma­nın şid­de­ti­ne gö­re de­ğer­len­dir­me ya­pı­lıp, has­ta­nın ne­ye aler­ji­si ol­du­ğu be­lir­len­mek­te­dir. Aler­ji de­ri tes­ti uy­gu­la­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı, 3 yaş al­tı ço­cuk­lar, yay­gın aler­jik eg­za­ma­sı olan has­ta­lar, an­ti­his­ta­mi­nik içe­ren ilaç kul­lan­mak­ta olan­lar, kan­da spe­si­fik im­mü­nog­lo­bu­lin E dü­ze­yi be­lir­len­me­si yön­te­miy­le aler­jen tes­pi­ti ya­pı­la­bi­lir. 7-As­tım na­sıl te­da­vi edi­lir? Tüm aler­jik has­ta­lık­lar­da ol­du­ğu gi­bi as­tım­da da bi­rin­ci ba­sa­mak te­da­vi aler­ji ge­liş­ti­ril­miş olan mad­de­den uzak dur­mak­tır. Uy­gun öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da alı­na­cak çev­re ted­bir­le­ri ile has­ta­lık be­lir­ti­le­ri­nin ve bronş­lar­da­ki aşı­rı du­yar­lı­lı­ğın be­lir­gin de­re­ce­de azal­ma­sı müm­kün­dür. Çev­re ted­bir­le­ri­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ilaç te­da­vi­si­nin uy­gun gö­rül­dü­ğü has­ta­lar­da ha­va yo­lu ile ak­ci­ğer­le­re çe­ki­lip bronş­la­rı te­da­vi eden sprey ilaç­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bun­lar sa­de­ce bronş­la­rı gev­şe­ti­ci özel­li­ğe sa­hip ra­hat­la­tı­cı­lar ve aler­jik il­ti­ha­bın oluş­tur­du­ğu aşı­rı bronş du­yar­lı­lı­ğı­nı azalt­mak yo­luy­la te­da­vi edi­ci özel­li­ğe sa­hip olan­lar ola­rak iki­ye ay­rı­la­bi­lir. Son yıl­lar­da bu ama­ca yö­ne­lik ka­na ka­rış­ma ora­nı en aza in­di­ril­miş, kor­ti­zon­lu ilaç­la­ra öz­gü yan et­ki­le­ri ağız­dan alı­nan­la­ra kı­yas­la çok çok az olan ye­ni je­ne­ras­yon kor­ti­zon baz­lı sprey ilaç­lar ge­liş­ti­ril­miş­tir. Aler­ji­nin bronş­lar­da ya­pa­bi­le­ce­ği ka­lı­cı ha­sa­rı ön­le­me­de tek se­çe­nek ola­rak su­nu­lan bu ilaç­lar­la as­tım be­lir­ti­le­ri en aza in­di­ril­mek­te­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT