BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Eğer siz el­le­ri­niz­le tes­lim et­mez­se­niz, öz say­gı­nı­zı siz­den kim­se ala­maz...” (...Gand­hi)te­be­şir to­zu “-Eğer siz el­le­ri­niz­le tes­lim et­mez­se­niz, öz say­gı­nı­zı siz­den kim­se ala­maz...” (...Gand­hi) biz­den ha­ber­ler Haf­ta içi has­ta­ne­de ar­ka­da­şı­nı zi­ya­re­te gi­den Fa­tih; (Ki ag­re­sif­tir bi­raz) Da­nış­ma­da­ki adam­lar­la uzun sü­re tar­tış­mış, kav­ga­dan son an­da dö­nül­müş... Olay şu; “-Or­to­pe­di ser­vi­si ka­çın­cı kat­ta?... -Na­sıl bir ser­vis ki?... Kre­di fa­lan mı?... “-Or­to­pe­di kar­de­şim, ar­ka­da­şım ora­da ya­tı­yor?... Ce­vap gü­ven­lik gö­rev­li­sin­den sı­rı­ta­rak ge­lir; “-Ha­a... Ni­sa Has­ta­ne­si yan ta­raf­ta, bu­ra­sı Zi­ra­at Ban­ka­sı...” Te­mel’in ye­ri Te­mel, yol­da gi­der­ken Dur­sun’a rast­la­mış; “-Önü­müz­de­ki ay ok­ya­nu­sa ba­lık av­la­ma­ya gi­di­yo­rum...” -Ben se­ni ham­si av­lar bi­li­yor­dum?... “-Doğ­ru­dur... Ama son gün­ler­de göz­le­rim pek iyi gör­mü­yor...” tu­zak­tan ku­man­da (...NTV-Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) MÜJ­DE AR: Ka­dın­la­rın yü­zü­ne ba­kıp 3.5 ay­lık ya da 7 haf­ta­lık fa­lan di­yor­muş­sun?... CEM DAV­RAN: Ge­çen ar­ka­daş­la­rım ka­pı­dan gir­di, ‘Sen ha­mi­le­sin’ de­dim. ‘Saç­ma­la­ma’ de­di. O ge­ce bir ra­hat­sız­lık ol­muş. Test yap­tır­mış­lar, ha­mi­le çık­mış. Ba­na ul­tra­son Cem der­ler. *** (...TRT 1- 29 Ekim Kut­la­ma­la­rı) SPİ­KER: Tö­ren­le­re Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer... Afe­der­si­niz, Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Ab­dul­lah Gül de tö­ren­le­re ka­tıl­dı... kri­tik “-Ben, Yıl­maz Er­do­ğan, Cem Yıl­maz ve Ata De­mi­rer’in mes­le­ki an­lam­da çı­kı­şı­nı sağ­la­dı­ğı dö­nem 94 kri­ziy­di... Bu dö­nem­de de genç ye­te­nek­le­rin çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz...” (...Okan Ba­yül­gen) S.Ö.Z. der ki; “-Işı­ğı ka­pa­tan şey, ona ne ka­dar ya­kın­sa göl­ge­si o ka­dar bü­yük olur...” (...Ar­tık eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak da ede­bil­di­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-Ken­din ol­mak se­ni da­ha mut­lu eder... Se­nin gi­bi ol­ma­yan in­san­lar­dan ka­bul gör­mek için ne­den uğ­ra­şı­yor­sun?...” (...Yıl­dız To­zu fil­min­den) ha­ya­ta da­ir He­de­fe ulaş­mak için üç şart ge­re­kir: Ça­lış­mak, sa­bır ve akıl­lı ol­mak... Ba­şa­rı­lı ol­ma­nın yüz­de bi­ri ye­te­ne­ğe, yüz­de dok­san do­ku­zu ça­lış­ma­ya ve ak­la bağ­lı­dır.. De­ha­nın yüz­de bi­ri hü­ner, yüz­de dok­san do­ku­zu ter­dir... Ben ça­lış­ma­yı hep eğ­len­ce gi­bi ka­bul et­tim. Ha­yat­ta ba­şa­rı­lı ol­muş ki­şi­le­re ba­kar­sak, on­la­rın ru­hen, be­de­nen ve fik­ren hu­zur­lu ki­şi­ler ol­duk­la­rı­nı gö­rü­rüz... (...Tho­mas Al­va Edi­son) iti­raf Re­yo­nu Ben­zer bir iti­raf oku­muş­tum ama be­nim ba­şı­ma da gel­di ne ya­pa­yım?... Bir­kaç ar­ka­daş­tan du­yun­ca, “Mus­ta­fa Hak­kın­da Her Şey” fil­mi­ni al­ma­ya ka­rar ver­dim... Si­te­de­ki CD’ci­ye gir­dim; na­sıl ol­duy­sa fil­min is­mi­ni ka­rış­tır­dım... “-Ko­lay gel­sin... Mus­ta­fa Di­ye Bir Şey Var mı?...” Am­ca ben­den bom­ba çık­tı; “-Mus­ta­fa di­ye bi­ri yok bu­ra­da kar­de­şim...” (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) iğ­ne­lik... ECİŞ BÜ­CÜŞ Te­dâ­iler yit­tik­çe, Di­lin ışı­ğı sön­dü... Gü­zel Türk­çem git­tik­çe, Çir­kin ör­de­ğe dön­dü! Ses uyum sü­rün­ge­ni, Di­li dü­dük ey­le­di... Ke­li­me ke­mir­ge­ni, Di­li ka­dük ey­le­di! Dil maf­ya­sı in­san­dan, De­ğer­li or­gan çal­dı... Muh­te­şem bir li­sân­dan, Eciş bü­cüş dil kal­dı! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Adres: Türkiye Gazetesi-Yenibosna/İST. Ma­ga­zin say­fa­la­rı... Ga­ze­te­ni­zi yıl­lar­ca oku­dum, yıl­lar­ca da da­ğı­tı­cı­lık yap­tım... Ba­zı ko­nu­lar­da ah­kam kes­mek had­di­me de­ğil... Ama bu ga­ze­te­de mil­le­ti il­gi­len­dir­me­yen, ha­ber de­ğe­ri ta­şı­ma­yan, di­ğer­le­rin­den ge­ri kal­mak is­te­mez­ce­si­ne ve­ri­len ma­ga­zin de­di­ko­du­la­rı­nın ta­lep gör­dü­ğü­nü san­mı­yo­rum... Özet­le; böy­le bir bek­len­ti­si olan­la­rın Tür­ki­ye al­dı­ğı­nı san­mı­yo­rum... Hiç ya­pıl­ma­sın de­mi­yo­rum; ama ga­ze­te de­ğil, bir bay­rak gö­re­vi ya­pan Tür­ki­ye’nin; so­rum­lu ol­du­ğu se­vi­ye­si­ni, bi­rin­ci say­fa­dan son say­fa­ya ka­dar mu­ha­fa­za et­me­si ta­raf­ta­rı­yım... Ho­ca­la­rı­mı­za, ağa­bey­le­ri­mi­ze se­lam ede­rim... (...Dos­ta Gü­ven) EDİ­TÖR NO­TU: De­di­ği­niz gi­bi ama­cı in­sa­na hiz­met olan ga­ze­te­miz­de, it­ham et­ti­ği­niz tür­den bir ma­ga­zin de­di­ko­du­su­nun hiç­bir za­man yer al­ma­dı­ğı­nı, ma­ga­zin edi­tö­rü­müz bil­dir­mek­te­dir. Yi­ne de bü­tün oku­yu­cu­la­rı­mı­zı ay­nı se­vi­ye­de il­gi­len­di­ren ve on­la­ra hoş ge­le­cek say­fa­lar yap­ma­yı, se­lam­la­rı­mız­la te­men­ni edi­yo­ruz... Di­gi­tal Tür­ki­ye... Be­nim me­rak et­ti­ğim şey; in­ter­net ad­re­sin­den bü­tün ha­ber ve yo­rum­la­ra ula­şı­lı­yor ol­ma­sı­nın ne de­re­ce doğ­ru ol­du­ğu?... Ben oku­yu­cu ola­rak abo­ne­li­ği­mi sür­dü­rü­yor ve bu­nun kar­şı­lı­ğı­nı her sa­bah ka­pım­dan alı­yo­rum... An­cak in­ter­ne­ti olan her­han­gi bi­ri de bu hiz­met­ten ay­nı şe­kil­de fay­da­la­na­bi­li­yor... Öne­rim şu; Ha­ber ve yo­rum­cu­la­rın gö­rüş­le­rin­den bir­kaç sa­tır ve­ri­lip, is­te­ye­nin ga­ze­te al­ma­sı sağ­la­na­bi­lir... Ya da; “Tur­ki­ye­ga­ze­te­si.com” kad­ro­su ve içe­ri­ği fark­lı ay­rı bir hiz­met ara­cı ola­bi­lir... (...Fik­ret Ka­ya) EDİ­TÖR NO­TU: Öne­ri­niz de­ğer­len­dir­me­ye alın­mak­la be­ra­ber; şu nok­ta­yı göz­den ge­çir­mek­te fay­da var; ga­ze­te­mi­zi ve­ya her­han­gi bir si­te­yi in­ter­net­ten ta­kip eden de bel­li bir be­del öde­mek­te­dir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT