BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2.16’lık Ö­mer’in ­po­ta ­ha­ya­li

2.16’lık Ö­mer’in ­po­ta ­ha­ya­li

Si­vas’ta bir has­ta­ne­nin kan­ti­nin­de 10 yıl­dır çay­cı­lık ya­pan 2 met­re 16 san­ti­met­re bo­yun­da­ki Ömer Gür­kan, bü­yük ku­lüp­ler­de bas­ket­bol oy­na­ma ha­ya­li­ne ka­vuş­mak için ki­lo al­ma­ya baş­la­dı.Si­vas’ta bir has­ta­ne­nin kan­ti­nin­de 10 yıl­dır çay­cı­lık ya­pan 2 met­re 16 san­ti­met­re bo­yun­da­ki Ömer Gür­kan, bü­yük ku­lüp­ler­de bas­ket­bol oy­na­ma ha­ya­li­ne ka­vuş­mak için ki­lo al­ma­ya baş­la­dı. Gür­kan, bir­kaç ku­lü­bün ken­di­si­ni ara­dı­ğı­nı, bu­nun için İs­tan­bul’a git­ti­ği­ni ve de­ne­me maç­la­rı yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Ku­lüp­le­rin oyu­nu­nu be­ğen­di­ği­ni, an­cak ki­lo­su­nu ye­ter­siz bul­duk­la­rı­nı an­la­tan Gür­kan, Si­vas’a dö­ne­rek, yak­la­şık 1.5 ay­dır ki­lo al­mak için uğ­raş­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Bu sü­re­de ki­lo­su­nun 68’den 78’e çık­tı­ğı­nı ifa­de eden Gür­kan, “Son ola­rak ge­çen haf­ta so­nu Ga­la­ta­sa­ray’ın alt­ya­pı so­rum­lu­su be­ni ara­dı. 11 yıl­dır ama­tör ola­rak bas­ket­bol oy­nu­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT