BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > McCa­in PES ETMİYOR

McCa­in PES ETMİYOR

An­ket­ler­de ge­ri­de kal­ma­sı­nı göz­lem­ci­le­re bağ­la­yan Cum­hu­ri­yet­çi­ McCa­in ara­da­ki far­kı ka­pa­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Oba­ma ise şimdiden Be­yaz­sa­ray sek­re­te­ri­ni bi­le be­lir­le­di.GÖZE GELDİ Se­çim mey­dan­la­rı renk­li gö­rün­tü­le­re de sah­ne olu­yor. Seç­men­le­riy­le bu­lu­şan McCa­in ku­ca­ğı­na al­dı­ğı be­be­ğin hışmına uğ­ra­dı. Ame­ri­ka’da baş­kan­lık se­çi­mi­ne sa­yı­lı gün­ler ka­la an­ket­le­re gö­re ge­ri­de ka­lan Cum­hu­ri­yet­çi aday John McCa­in, De­mok­rat ra­ki­bi Ba­rack Oba­ma’ya ye­ti­şe­ce­ği­ni sa­vun­du. Ohi­o eya­le­tin­de seç­men­le­riy­le bu­lu­şan McCa­in, “Da­ha ön­ce de de­fa­lar­ca yap­tık­la­rı gi­bi göz­lem­ci­ler bi­zi sil­di­ler. Bir­kaç pu­an ge­ri­de­yiz, an­cak ye­ti­şi­yo­ruz” de­di. Son ya­pı­lan ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rın­dan New York Ti­mes-CBS an­ke­ti, Oba­ma’nın McCa­in’in 11 pu­an önün­de git­ti­ği­ni gös­te­rir­ken, di­ğer an­ket­le­re gö­re de fark 3 ile 7 pu­an ara­sın­da de­ği­şi­yor. Oba­ma, ül­ke ça­pın­da­ki üs­tün­lü­ğü­nün ya­nı sı­ra, es­ki­den Cum­hu­ri­yet­çi­le­re oy ve­ren an­cak şim­di kri­tik ni­te­lik ta­şı­yan 6 ka­dar eya­let­te ön­de gi­di­yor. Bu or­tam­da Oba­ma, Cum­hu­ri­yet­çi ola­rak bi­li­nen eya­let­ler­de kam­pan­ya ya­pa­rak “ta­ar­ruz tak­ti­ği” uy­gu­lu­yor. McCa­in de es­ki Cum­hu­ri­yet­çi eya­let­ler­de “ka­le­le­ri­ni sa­vun­ma­ya” ça­lı­şa­cak. Bu ara­da, Oba­ma’nın ken­di­si­ni ar­tık baş­kan­lı­ğa çok ya­kın gör­dü­ğü­nün bir ifa­de­si ola­rak De­mok­rat ada­yın kam­pan­ya­sı­nın yet­ki­li­le­ri, baş­kan se­çil­me­si du­ru­mun­da Be­yaz Sa­ray ge­nel sek­re­ter­li­ği­ne İl­li­no­is eya­le­ti mil­let­ve­ki­li Rahm Ema­nu­el’i ge­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT