BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk ban­ka­cı­ya her yıl 1 mil­yon $

Türk ban­ka­cı­ya her yıl 1 mil­yon $

Pi­yan­go rek­la­mın­dan et­ki­le­ne­rek bi­let alan Türk ban­ka­cı, ha­ya­tı bo­yun­ca her yıl 1 mil­yon do­lar ala­cak. İn­gi­liz Da­ily Ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, İn­gil­te­re va­tan­da­şı olan 33 ya­şın­da­ki Ke­nan Al­tu­niş, Unic­re­dit ban­ka­sın­da yö­ne­ti­ci dü­ze­yin­de ça­lı­şı­yor­du.Pi­yan­go rek­la­mın­dan et­ki­le­ne­rek bi­let alan Türk ban­ka­cı, ha­ya­tı bo­yun­ca her yıl 1 mil­yon do­lar ala­cak. İn­gi­liz Da­ily Ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, İn­gil­te­re va­tan­da­şı olan 33 ya­şın­da­ki Ke­nan Al­tu­niş, Unic­re­dit ban­ka­sın­da yö­ne­ti­ci dü­ze­yin­de ça­lı­şı­yor­du. Al­tu­niş, ey­lül ayın­da git­ti­ği ABD’nin Mas­sa­pe­qu­a ken­tin­de “Ha­yat Bo­yu Her Yıl Bir Mil­yon Do­lar” di­ye du­yu­ru­lan pi­yan­go rek­la­mın­dan et­ki­len­di. Lon­dra’ya dön­me­den ön­ce an­ne­si­ne ken­di adı­na pi­yan­go bi­le­ti al­ma­sı için 100 do­lar ver­di. Bi­let­le­rin ta­ne­si 30 do­lar­dı an­cak bi­let sa­tı­cı­sı ta­ra­fın­dan ik­na edi­len an­ne üze­ri­ne 20 do­lar da­ha ek­le­ye­rek dör­dün­cü bir bi­let da­ha al­dı. Şans bu ki lo­to son çe­ki­len bu bi­le­te isa­bet et­ti. Al­tu­niş, ABD ver­gi­le­ri­ne ta­bi tu­tul­ma­ya­ca­ğı için ha­ya­tı bo­yun­ca her yıl 913 bin 500 do­lar ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT