BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tülin’in doğuştan saçları çıkmıyor

Tülin’in doğuştan saçları çıkmıyor

Sa­kar­ya’da 8 ay­lık­ken dün­ya­ya ge­len 4 ya­şın­da­ki Tü­lin’in saç­la­rı do­ğuş­tan çık­mı­yor. 3 ya­şın­da­ki kar­de­şi­nin i­se bir sağ­lık p­rob­le­mi bu­lun­mu­yor.“BEN NE ZA­MAN TO­KA TA­KA­CA­ĞIM” Tü­lin’in bir­kaç yıl son­ra o­ku­la baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten ba­ba­an­ne Fat­ma Ba­ha­dır, a­sıl p­rob­le­mi ar­ka­daş­lar a­ra­sın­da dış­lan­ma­sıy­la ya­şa­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Dok­tor­la­rın saç­la­rı­nın çık­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­ni be­lir­ten Ba­ha­dır, “O­nun ya­nın­da kız kar­de­şi­nin sa­çı­nı ta­ra­ma­ya çe­ki­ni­yo­ruz. ‘Ba­ba­an­ne, kar­de­şim gi­bi be­nim sa­çı­ma ne za­man to­ka ta­ka­cak­sı­nız’ di­yor. Bü­yü­dük­çe bu­nun ek­sik­li­ği­ni da­ha faz­la his­se­de­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ak­ya­zı il­çe­si­ne bağ­lı Do­kur­cun bel­de­sin­de ya­şa­yan Fat­ma Ba­ha­dır (50), to­ru­nu 4 ya­şın­da­ki Tü­lin’in saç­la­rı­nın do­ğuş­tan çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. To­ru­nu­nun 2 yıl­dır Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­sin­de te­da­vi gör­dü­ğü­nü ifa­de eden Ba­ha­dır, “Dok­tor­lar do­ğuş­tan saç­la­rı­nın çık­ma­dı­ğı­nı, onun dı­şın­da bir has­ta­lı­ğı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­diler. Be­yin fil­mi­nde saç­la­rın de­ri­den çık­ma­dan kı­rıl­dı­ğı be­lir­len­di. Çı­kan saç­lar da kı­rıl­dı­ğı için de­ri­nin için­de yan du­ru­yor­muş” di­ye ko­nuş­tu. Prof. Dr. Di­lek Bay­ram Gür­ler de, bu tür has­ta­lık­la­rın ge­ne­tik ya­pı­nın bo­zul­ma­sıy­la or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ai­le­den da­ha ön­ce kim­se böy­le bir has­ta­lık­la kar­şı­laş­ma­mış ola­bi­lir ama çev­re­sel fak­tör­ler­den do­la­yı ge­ne­tik ya­pı bo­zu­lu­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT